Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Handicapstrategiske pejlemærker

Esbjerg Kommune er et tilgængeligt og inkluderende levested, hvor borgere med handicap har mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Forord

Det er med stor glæde, at jeg på Esbjerg Byråds vegne i samarbejde med Handicaprådet kan præsentere Handicapstrategiske pejlemærker 2019-2022.

Egentlig burde det ikke være nødvendigt at formulere handicapstrategiske pejlemærker, for det bør være en selvfølge, at alle borgere behandles lige i Esbjerg Kommune. Men pejlemærkerne er fortsat nødvendige og med dem insisterer og fastholder vi fokus på:

• At vi ønsker lige muligheder for alle
• At samarbejde og sammenhæng skaber tryghed
• At vi arbejder for, at mulighederne i omgivelserne er tilgængelige for alle

Når du læser Esbjerg Kommunes Vision 2025 – Velfærd, er det tydeligt at se, at visionen gælder for alle borgere. Vores mål er at samarbejde bredt for at skabe de bedst mulige rammer for et godt og sundt liv for alle. Jeg er rigtig glad for, at Handicaprådet har bidraget aktivt med synspunkter ved visionens udformning. Vi tager de handicapstrategiske pejlemærker alvorligt, og derfor er de hidtidige pejlemærker - som noget nyt - også indarbejdet i kommunens Beskæftigelsesplan.

I byrådet tror vi på, at når de kommunale servicefunktioner fungerer, så giver det en tryg hverdag med energi og overskud. Vi kan ikke skabe et godt liv for borgere i kommunen uden det stærke medborgerskab, der bidrages til fra pårørende og frivillige i foreningslivet og fra mere uformelle netværk. Jeg er glad for, at vi har et byråd, som er enige om at skabe de bedste rammer for samskabelse. Vi ønsker et ligeværdigt samarbejde, hvor alle bidrager uanset formåen, fordi det styrker livskvaliteten og fællesskabet og skaber stolthed for den enkelte. 

Jesper Frost Rasmussen
Borgmester

Vision

Esbjerg Kommune er et tilgængeligt og inkluderende levested, hvor mennesker med handicap deltager i samfundslivet på lige vilkår med andre.

Værdier

Samfundet beriges og styrkes af den mangfoldighed, der opstår, når alle mennesker deltager aktivt i samfundslivet. Vi bidrager alle med de ressourcer, vi besidder. Mennesker med handicap skal have mulighed for et liv så tæt på det almindelige som muligt, at udfolde sine evner og at deltage i samfundslivet på lige vilkår med andre mennesker.

Rammer

FN’s Handicapkonvention er fundamentet for Esbjerg Kommunes handicapstrategiske pejlemærker. Sammen med de fire danske grundprincipper om kompensation, sektoransvar, solidaritet og ligebehandling danner de rammerne for Esbjerg Kommunes indsats for at sikre, at mennesker med handicap har de samme rettigheder som alle andre.

Lige muligheder for alle

I Esbjerg Kommune ser vi alle mennesker som ligeværdige. Vi behandler alle lige – men ikke ens. Vi finder fleksible løsninger, som giver mening for den enkelte. Forskellige mennesker har brug for forskellige tilgange.

Vi arbejder for, at mennesker med handicap kan tage beslutninger om eget liv og få den nødvendige støtte til det. Vi ser
mennesker frem for handicap. Alle mennesker har evner, som kan komme i spil og udvikles uanset alder. 

Vi ser ressourcerne, har positive og realistiske forventninger til borgerne og tager udgangspunkt i, hvad de selv ønsker i deres liv.
Vi har fokus på at bevare, udvikle og styrke det enkeltes menneskes kompetencer og funktionsniveau, så de så vidt muligt ikke forringes og går tabt.

Samarbejde og sammenhæng skaber tryghed

I Esbjerg Kommune ser vi det som en forudsætning, at der er tillid i samarbejdet mellem borgere, pårørende og fagpersoner. Grundlaget for denne tillid er en god kommunikation. 

Vi holder fast i en helhedsorienteret og tværprofessionel indsats,
så borgeren oplever sammenhæng i tilbuddene med øje for fleksible og holdbare løsninger. 

Sammen med pårørende arbejder vi for gode og smidige overgange for børn, der overgår til voksenlivet. Vi lægger vægt på et godt samarbejde med regionens sygehuse, herunder psykiatrien samt praktiserende læger og andre eksterne samarbejdspartnere, så borgerne oplever fleksible overgange fra det ene til det andet system. Vi samarbejder bredt for at skabe rammerne for at leve et sundt og aktivt liv. Vi bekæmper den sociale ulighed i sundhed og har fokus på både fysisk og mental sundhed. 

Vi fortsætter det gode samarbejde med Handicaprådet og de mange frivillige foreninger.

Tilgængelige omgivelser

Det skal være let for mennesker med handicap at deltage i samfundslivet.

I Esbjerg Kommune arbejder vi for, at flere mennesker med handicap tager en uddannelse og har et aktivt arbejdsliv. Vi ser
mangfoldighed som en ressource og sætter ind på, at erhvervslivet og kommunens arbejdspladser ser mulighederne i at ansætte mennesker med handicap. 

Vi har fokus på, at det er muligt for mennesker med handicap at deltage i det lokale idræts, kultur- og fritidsliv og blive inddraget på lige vilkår med andre. Alle mennesker kan bidrage til netværk og socialt liv – det gælder også borgere med et handicap. 

Vi arbejder på at have en alsidig boligmasse med handicapegnede boliger og boformer, hvor der er mulighed for at skabe fællesskaber på tværs af borgere. 

Vi har fokus på fysisk tilgængelighed og inddrager repræsentanter for mennesker med handicap, når det handler om nye projekter.