Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Handicapstrategiske pejlemærker

Esbjerg Kommune er et tilgængeligt og inkluderende levested, hvor borgere med handicap har mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Forord

Indeværende er resultatet af en revision af Esbjerg Kommunes nuværende handicappolitik. Resultatet er en række nye handicapstrategiske pejlemærker. Disse skal fungere som overordnede mål for, hvad kommunen og kommunens Handicapråd skal arbejde frem efter i de kommende år. Pejlemærkerne udgør således en fælles platform for at udvikle handicapområdet i Esbjerg Kommune, og skal være udgangspunkt for en række mere konkrete indsatser på området. 

Opstillingen af pejlemærkerne tager udgangspunkt i anbefalingerne i den evaluering, der er blevet lavet af Esbjerg Kommunes nuværende handicappolitik for perioden 2010-2014, og processen har været præget af en tæt dialog med Handicaprådet og andre relevante parter. Dette har kvalifi ceret de handicapstrategiske pejlemærkers indhold og sikret forankring af pejlemærkerne på tværs af kommunens forvaltninger og fagudvalg og hos interessenter på handicapområdet. 

Det er min overbevisning, at vi med afsæt i disse pejlemærker kan leve op til vores vision om, at Esbjerg Kommune skal være et tilgængeligt og inkluderende levested, hvor borgere med handicap har mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. 

Handicapstrategiske pejlemærker

 • At være en mangfoldig og inkluderende by i forhold til kultur og fritid – vi skal sikre tilgængeligheden for borgere med et handicap til alle sociale og kulturelle aktiviteter, begivenheder og events i kommunen. 

Vi skal i kommunens indsatser over for handicappede borgere udvise respekt og skabe trygge relationer

Vi vil nå målet ved

 • At sikre, at borgere med et handicap føler sig mødt, forstået og anerkendt i relationen.
 • At kommunens indsatser tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker. 

Der skal være plads til forskellighed i det sociale rum

Vi vil nå målet ved

 • At skabe fokus på vigtigheden af at møde borgere med et handicap ligeværdigt, fordomsfrit og inkluderende.
 • At sikre fl ere personlige møder mellem personer med og uden et handicap i forskellige sociale sammenhænge – eksempelvis ved at udtænke alternative boformer, hvor borgere med og uden et handicap kan leve side om side med hinanden. 

Borgere med et handicap skal opleve en sammenhængende kommunal indsats

Vi vil nå målet ved

 • At sikre en sammenhængende indsats i overgangen fra barn til voksen og fra voksen til ældre.
 • At sikre en sammenhængende indsats på tværs af kommunale instanser, herunder sammenhæng mellem bo-, arbejds- og fritidstilbud for den enkelte borger med handicap. 

Det offentlige rum skal være tilgængeligt for alle kommunens borgere

Vi vil nå målet ved

 • At sikre, at fysiske barrierer ikke hindrer borgere med et handicap i at deltage i samfundet - alle borgere skal, uanset handicap, kunne benytte samme faciliteter på lige fod.

De handicapstrategiske pejlemærker er vigtige sigtelinjer for, hvor Esbjerg Kommune skal bevæge sig hen på handicapområdet de kommende år. Pejlemærkerne står dog ikke alene, men skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker. Således er der i eksempelvis kommunens beskæftigelsespolitik, kulturpolitik, sundhedspolitik samt børn & unge politik opstillet nogle generelle mål for alle kommunens borgere, hvilket selvfølgelig også omfatter borgere med et handicap. De handicapstrategiske pejlemærker angiver på den baggrund nogle overordnede målsætninger på handicapområdet, som går på tværs af de øvrige politikområder. 

Vi har i byrådet netop vedtaget Vision 2020 – en vision, der tegner det overordnede billede af den kommune, vi ønsker at skabe i de kommende år. Målsætningen er, at Esbjerg skal være Danmarks nye vækstcenter, med 120.000 borgere i 2020. For at nå målet skal vi fokusere på at få nye borgere og arbejdspladser hertil, men det er også afgørende at bevare og videreudvikle kommunen til gavn for nuværende borgere. Det skal være attraktivt at leve og arbejde i Esbjerg. De handicapstrategiske pejlemærker skal ses inden for rammerne af denne vision og bidrage til at sikre opnåelsen af visionens målsætninger i forhold til nuværende og fremtidige borgere med handicap i kommunen.

Jeg vil gerne takke Handicaprådet for det store engagement, der er blevet lagt i arbejdet med at opstille de handicapstrategiske pejlemærker. Jeg ser frem til et spændende forløb over de kommende år, hvor vi sammen omsætter pejlemærkerne til handling.

Værdier

Samfundet beriges og styrkes af den mangfoldighed, der opstår, når alle borgere deltager aktivt i samfundslivet. Borgere med handicap bidrager til samfundet med de ressourcer, de besidder. Borgere med handicap skal have mulighed for i videst mulige omfang selv at tage ansvar for og mestre:

 • eget liv
 • at udnytte sine evner
 • at deltage i samfundslivet

Rammer

Esbjerg Kommune arbejder inden for FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede, FN’s handicapkonvention og de fi re grundlæggende principper for dansk handicappolitik: solidaritets-, sektoransvarligheds-, kompensations- og ligebehandlingsprincippet.