Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fovrfeld Ådal

Den grønne kile, der skyder ind fra Mennesket ved Havet og ligger som en plaget naturperle midt i Esbjerg. Ved at hjælpe naturen lidt på vej kan området blive et attraktivt besøgsmål og spille en mere aktiv rolle, når fremtidens klimaudfordringer skal løses. 

Ådalen byder på varieret natur og oplevelser.  Samtidig er den omgivet af forskellige by- og boligområder med forskellige behov og interesser, hvor naturområdet burde benyttes mere. Men tilstanden i åløbet Fovrfeld Bæk er udfordret af okker, udledning af regnvand og spildevand foruden en høj grundvandsstand, og er derfor ikke så anvendelig på nuværende tidspunkt.

For at ændre det er der lavet en helhedsplan for Fovrfeld Ådal, der kan skabe synergi mellem forskellige tiltag for vand, natur og rekreative interesser. Fx ved at regulere bækken og håndtere regnvandet bliver natur- og vandkvaliteten forbedret. Det kan igen skabe mulighed for at bruge området til rekreative aktiviteter, og informere borgere og besøgende om tiltagene og give dem en bedre forståelse af naturen og hvordan den påvirkes.
Kort over Fovrfeld Ådal fra starten inden Midtgaard til Mennesket ved Havet, med bud på forbedringsforslag.

Planerne
  • Regulering af vandløbet og etablering af regnvandsbassiner
  • Delvis rydning af tilgroede naturområder 
  • Nye indhegninger primært med henblik på at udvide eksisterende afgræsningsarealer
  • Forbedring af eksisterende stiforløb og etablering af nye, herunder stisløjfer og ’oplevelsesstier’
  • Udviklingen af tre rekreative aktivitetsområder i ådalen.

Resultatet bliver bedre natur, mere udsyn, bedre fremkommelighed og flere muligheder for oplevelser i naturen.

Tre områder til udfoldelse og læring
Der er udpeget tre konkrete områder i ådalen, der i særlig grad skal udvikles med henblik på rekreativ udfoldelse og læring, og dermed imødekomme kommunens strategier for ”science” og ”active living” samt kommunens demens politik.

Helhedsplanen er godkendt i Byrådet den 17.12.2018
Der er udarbejdet et forprojekt med økonomioverslag, men projektet er ikke med i budgetlægningen endnu.

Visionen

I Fovrfeld Ådal skal byens borgere og besøgende – unge som ældre - dagligt kunne mødes omkring rekreative og aktiverende udfoldelsesmuligheder, der gør dem nysgerrige på naturen.

Klimatilpasning skal benyttes til at fremhæve ådalens landskabelige kvaliteter og styrke de naturmæssige interesser, så den kan bruges i videre omfang; om det så er som transportvej på cykel eller til fods eller som et udflugtsmål med andre eller alene, for så at møde andre.

Mulighederne
Med Krebsestien, som et gennemgående element, er det en oplagt indfaldsvej for bløde trafikanter. Ligeledes ligger der flere ældrecentre, uddannelsesinstitutioner og boligområder i kanten af det grønne område, der burde have nemmere ved og bedre grunde til at besøge naturen.