Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Byfornyelse i Gørding

Mellembyplanen for Gørding er én ud af i alt fire mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.
Mellembyplanen fungerede samtidig som program for den områdefornyelse, som gav Gørding et kærligt skub i retning af rollen som god bosætningsby. I forlængelse af områdefornyelsen har kommunen byggemodnet nye attraktivt beliggende byggegrunde

Mellembyplan og byfornyelse
I forbindelse med at Socialministeriet afsatte midler til at støtte en byfornyelsesindsats i Gørding, valgte Esbjerg Kommune at koordinere udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet med udarbejdelsen af mellembyplanen for Gørding og sammenskrive de to dokumenter i ét.

Ved at sammenskrive byfornyelsesprogram og mellembyplan, blev mellembyplanen et værktøj for borgerne, der beskriver dels konkrete projekter til gennemførelse med økonomisk støtte, dels en række ønsker og visioner til projekter i byen, som borgerne selv, med den indvundne erfaring med organisering og proces fra gennemførelsen af områdefornyelsen, kunne arbejde videre med at søge midler til at få realiseret.

Byfornyelsen i Gørding havde til formål at forbedre byens image, både over for egne borgere og over for omverdenen, og styrke byens position som stations- og bosætningsby. Den førte til realisering af en række af mellembyplanens projekter (områdefornyelse) samt støttet renovering af en række private ejendomme (bygningsfornyelse). Læs mere om resultaterne nedenfor.

Hvis du vil læse hele mellembyplanen, kan den findes her.

Områdefornyelse

Områdefornyelsen i Gørding strakte sig over perioden 2011-2016. Indsatserne under områdefornyelsen havde primært fokus på forbedring af de fysiske forhold i byens uderum samt bedre rammer for foreninger og aktiviteter for byens og nærområdets borgere. Aktivitetslisten omfattede en række delprojekter til forbedring af torve, pladser, opholdsarealer og grønne områder, primært omkring bymidten, skolen og Verdensskoven samt stiforbindelser mellem disse.

Områdefornyelsen er støttet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (tidligere By-, Bolig- og Landdistriktsministeriet) samt EU's landdistriktsprogram (LAG).

Områdefornyelsen har bl.a. resulteret i følgende tiltag

Omdannelse af Jernbanegade

Omdannelse af Jernbanegade til en smuk og funktionel stationsplads, som danner ramme om hverdagslivet og dagligdagens rutiner og samtidig præsenterer byen flot.

Byrumsforskønnelse i den centrale del af Nørregade

Byrumsforskønnelse i den centrale del af Nørregade i form af en smuk ny fortovsbelægning, som skaber sammenhæng mellem en række tidligere udførte mindre trafiksikkerheds- og forskønnelsestiltag.

Etablering af Byhaven

Etablering af Byhaven – en lille plads, der fremhæver Gørdings gamle skolebygning og de tidligere lærerboliger, som udgør et fint lille kulturmiljø.

Etablering af mountainbikebane

Etablering af mountainbikebane, som benyttes flittigt af mountainbike-entusiaster i alle aldre og har ført til etableringen af en lokal mountainbikeklub.

Flytning af hovedstiforbindelse

Flytning af hovedstiforbindelse mellem Gørding Skole og boligområderne nord for denne.

Fornyelse af Verdensskoven

Fornyelse af Verdensskoven med renovering og udbygning af stinettet samt etablering af belyst stirute, madpakkehus, udefitness, grillplads, udsigtspunkt og en række spændende dyrefigurer.