Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Plaststrategi

Vi vil være foregangskommune, når det kommer til plast. Vores plaststrategi skal vise vejen til en grønnere fremtid i kommunen med mindre plast og mere genanvendelse.

Forord

De seneste år har der været stor fokus på plast, og hvordan vi genanvender det. Plasten er nemlig et af de mindst genanvendte materialer i Europa, og det skal der laves om på.

Sammenlignet med de øvrige europæiske lande har Danmark indtil nu ligget forholdsvis lavt, når det kommer til genanvendelse af plast fra husholdningen. Derfor er det en målsætning i Regeringens plastik-handlingsplan – ”Plastik uden spild”, at Danmark skal blive endnu bedre til at indsamle og genanvende plast fra blandt andet husholdningen.

I Esbjerg Kommune sorterer vi i dag hård plast fra restaffaldet, så det går til genanvendelse frem for forbrænding. Men det kan være en udfordring, at genanvende både hård og blød plast. Ofte er et plastprodukt sammensat af flere forskellige typer af plast, fordi de enkelte dele af produktet har forskellige funktioner. Så længe det enkelte plastprodukt laves af flere typer plast, besværliggøres genanvendelsen betydeligt. For at imødekomme denne udfordring vedtog EU i 2018, at alle medlemslande senest i 2025 skal indføre et producentansvar på emballager af alle typer materialer – herunder plast. Kort efter blev det suppleret af et engangsplastik-direktiv, der fra 2021 forbyder salg af ni forskellige slags engangsplast, som alt for ofte ender i havet. Direktivet har samtidig fokus på at finde alternativer til det store plastikforbrug.

I Esbjerg Kommune ønsker vi at gå foran. Vi prioriterer derfor indsamling og genanvendelse af plast i særlig høj grad. Vi vil være med til at vise vejen mod en fremtid med mere genanvendt plast og mindre forbrænding. Samtidig skal vi bidrage til at finde alternativer, så vi som kommune ikke gør brug af de problematiske plasttyper.


En grønnere fremtid med mindre plast og mere genanvendelse

Esbjerg Kommune støtter aktivt op om Regeringens plastik-handlingsplan – ”Plastik uden spild” (2018), og Regeringens Strategi for Cirkulær Økonomi (2018). Initiativerne i Esbjerg Kommunes plaststrategi ”En grønnere fremtid med mindre plast og mere genanvendelse” arbejder derfor sammen med Regeringens målsætninger, og vi sikrer os, at vores tiltag tager udgangspunkt i den nyeste viden på området. Vi følger derfor udviklingen tæt, blandt andet gennem det nye nationale plastikcenter, og den nye bekendtgørelse omkring plastaffald, der laves på baggrund af den kommende nationale affaldsplan.

5 INITIATIVER SÆTTER KURSEN

Med fem overordnede initiativer vil vi mindske kommunens eget forbrug af plast og øge genanvendelsen af plast. Samtidig ønsker vi at motivere virksomheder og organisationer til i højere grad at sætte plast på dagsordenen.

Initiativ 1: Optimering af nuværende affaldsordninger

Genanvendelse kræver et godt sammenspil mellem de rette affaldsordninger og den gode sorteringsindsats. Derfor arbejder vi i Esbjerg Kommune løbende på at sikre de bedste affaldsordninger. Det skal være nemt at sortere, og vi bestræber os på, at vores ordninger motiverer borgere, virksomheder og institutioner til at affaldssortere og sammen med os sikre en grøn fremtid.           Etageboliger i indre by Esbjerg
Kvaliteten af affaldssorteringen i etageboliger er en national udfordring, og også en udfordring i Esbjerg Kommune. Denne udfordring vil Esbjerg Kommune tage op. Derfor skal et pilot-projekt i Esbjerg indre by forbedre sorteringen af affald, herunder hård plast.

En stor del af Esbjerg indre by består af etageejendomme med fælles affaldsbeholdere. Der er generelt flere fejlsorteringer ved etageejendomme sammenlignet med husstande med egne affaldsbeholdere. Projektet skal bidrage til at finde en løsning, der kan forbedre sorteringen for samtlige etageejendomme i Esbjerg indre by, i en sådan grad, at Esbjerg Kommune får en af de højeste genanvendelsesprocenter i landet blandt etageejendomme. Projektet involverer 1200 boliger årligt i perioden 2020-2025.

Kommunale institutioner
I Esbjerg Kommune skal sortering af affald være en naturlig del af hverdagen, uanset om man er i skole, på arbejde eller derhjemme. Vi vil derfor indføre indendørs sorteringsløsninger ved endnu flere kommunale institutioner.

Gode affaldsvaner skal etableres tidligt. Derfor har vi i 2019 igangsat et projekt i folkeskolen, der skal give elever mulighed for at affaldssortere på skolen. Erfaringerne fra projektet vil vi bruge, når vi indfører affaldssortering på de kommunale institutioner. I 2020 indføres affaldssorteringen på alle skoler i Esbjerg Kommune, for ældrecentre i 2021-2022 og øvrige kommunale institutioner i 2022-2025.


Potentiale ved indsamling af blød plast
Det handler både om kvantitet og kvalitet, når det kommer til affaldssortering. Derfor er det også vores ambition både at samle store mængder genanvendeligt affald ind, og samtidig få den bedst mulige sortering af de forskellige typer affald. Esbjerg Kommune vil derfor være med fremme på indsamling og genanvendelse af blød plast. Vi holder løbende øje med nye muligheder, teknologiske fremskridt og generelt videns indsamling ved det nye nationale plastikcenter. Vi tager aktivt del i udviklingen på plastområdet, og vores mål er, at alle borgere i Esbjerg Kommune inden 2025 er tilknyttet en ordning for indsamling af blød plast.   

Initiativ 2: Erstatning af engangsplast

Den offentlige sektor indkøber årligt for omkring 300 milliarder kroner, og er derfor en betydelig aktør på indkøbsmarkedet. Esbjerg Kommunes andel heraf er 1,3 milliarder kroner, og vores indkøb har derfor betydning for ikke blot samfundsøkonomien men også for klima og miljø.

 


 

 

Udfasning af engangsservice i kommunalt regi
Esbjerg Kommunes indkøbspolitik for 2017-2020 sætter miljøet på dagsordenen. Vores indkøb skal afspejle, at vi tager et ansvar og passer på miljøet. Derfor vælger vi aktivt varer og tjenesteydelser til, som mindsker miljøbelastningen. Vi vil handle på vores ambitioner og har derfor sat os målet at blive en kommune fri for engangsplast, og i stedet indkøbe mere miljørigtige alternativer i kommunens organisation i løbet af 2020.


Kommunale arrangementer afholdes uden at skade miljøet
I Esbjerg Kommune vil vi være med til at drive den grønne holdning fremad. Vi skal sende de rigtige signaler, når vi er involveret i et arrangement. Derfor vil vi i løbet af 2020 sørge for, at vi i kommunalt regi ikke anvender særligt forurenende og problematiske plastprodukter i forbindelse med både større og mindre kommunale arrangementer.

Forskellige typer blød plast er skyld i 42 procent af plastikdødsfald blandt havfugle. Det er til trods for, at blød plast udgør mindre end fem procent af det samlede plastikforbrug. Ved selv at afholde os fra brugen af det problematiske plastik, håber vi at kunne bidrage til øget opmærksomhed på problemet ved særligt problematiske plastprodukter og inspirere organisationer og virksomheder til, i mindre omfang, at anvende dem.

Initiativ 3: Udfasning af produkter med mikroplast

Ligesom engangsplast er udledning af mikroplast til miljøet et problem, der i øjeblikket er stor opmærksomhed omkring. Der er stadig ikke udarbejdet studier, der kan påvise de direkte miljø- og helbredspåvirkende konsekvenser af mikroplasten. Derfor har Regeringen også ”Vidensopbygning om mikroplast i spildevandsslam” som et initiativ i sin Plastikhandlingsplan.


Reduceret udledning af mikroplast
Esbjerg Kommune vil følge udviklingen på mikroplast-området tæt. Som grøn foregangskommune vil vi samtidig arbejde proaktivt for at mindske udledning af mikroplast til miljøet, og dermed begrænse de potentielle negative konsekvenser for miljøet. Det vil vi gøre blandt andet ved årligt frem mod 2025 at erstatte minimum ét af de væsentlige produkter i organisationen, der bidrager til udledning af mikroplast til miljøet.


Mikroplast fra kunstgræsbaner
I overensstemmelse med budgetaftalen fra 18. sep. 2018, vil vi undersøge, hvordan vi kan vedligeholde kunstgræsbaner med mindst mulig belastning for natur og miljø. Undersøgelsen vil have fokus på at begrænse forureningen af mikroplast fra kunstgræsbaner og lignende faciliteter. 

Anlæggelse af nye kunstgræsbaner skal, hvor det er muligt, anlægges uden brug af miljøskadelig granulat. Granulatfri alternativer er på nuværende tidspunkt en relativ ny teknologi, og Esbjerg Kommune vil derfor følge udviklingen af nye granulatfri alternativer tæt, både ved ny-etableringer og i forhold til drift af de eksisterende. Hvis der bliver truffet nye beslutninger om etablering af nye kunstgræsbaner vil vi forsøge at få egne erfaringer ved at opsætte minimum én kunstgræsbane uden brug af granulat. Senest efter 2021 stopper vi i Esbjerg Kommune helt med at anlægge nye kunstgræsbaner med granulat.

Initiativ 4: Brug af genbrugsbægre og erstatning af engangsplastservice ved kommunale arrangementer

I Esbjerg Kommune vil vi både sætte et grønt aftryk indadtil og udadtil. Vi tager derfor forskellige initiativer for at reducere brugen af plast. Et øget fokus på engangsplast vil påvirke fremtidige indkøb i Esbjerg Kommune. Samtidig ønsker vi at inspirere arrangører af større arrangementer i vores kommune til i højere grad at fokusere på genbrug og genanvendelse.
 

Genbrugsbægre og vandposter ved kommunale arrangementer
Vi vil i Esbjerg Kommune i samarbejde med arrangørerne arbejde mod at afskaffe brug af engangsplast ved større arrangementer. Derfor undersøger vi muligheden for at udskifte engangsplastbægre med genbrugelige alternativer. Eventuelt suppleret med et pant-system, hvor bægret kan vaskes flere gange før det kasseres. Vi undersøger samtidig hvordan en økonomisk attraktiv finansieringsmodel kan udformes.


Der er god inspiration at hente på nationalt plan, hvor flere aktører allerede anvender metoden. Tivoli et godt eksempel på, at et pantsystem på drikkeglas fungerer i praksis. Et andet eksempel er Ribe Vinfestival, der anvender smageglas af glas. Som gæst benytter du samme glas gennem hele festivalen, og man undgår derfor engangsplast. Derudover er større festivaler som NorthSide og Grøn Koncert også begyndt at anvende genbrugsbægre til deres arrangementer.

I Københavns Kommune arbejder de på helt at forbyde brug af engangsplastbægre til drikkevarer ved arrangementer i kommunen. Esbjerg Kommune vil drage nytte af den gode erfaring, og undersøge hvorvidt vi også kan anvende genbrugsbægre ved både større og mindre kommunale arrangementer i fremtiden. Som supplement mener vi, at det er relevant at undersøge muligheden for ved større arrangementer at opstille vandposter der, sammen med implementering af genbrugsbægre, kan understøtte en reducering af forbruget af engangsplastflasker.
Målet er, at Esbjerg Kommune i løbet af 2020 vil indføre afprøvede teknologiske løsninger, i overensstemmelse med ovenstående, ved større arrangementer som Esbjerg Kommune er vært/medarrangør af. Samtidig skal det undersøges om, og i så fald i hvor stor grad, denne implementering vil påvirke arrangementernes indtjening positivt eller negativt.
 

Erstatning af engangsplastservice ved kommunale arrangementer
I tilknytning til genbrugsbægre vil vi i Esbjerg Kommune også arbejde på, at der ved samme arrangementer ikke længere benyttes service af traditionelt engangsplast, men i stedet mere bæredygtige alternativer.
Der findes eksempelvis engangsservice af bioplast eller af andre materialer, der på sigt vil kunne komposteres sammen med madaffald. Et område der er værd at holde øje med, da vi i Esbjerg Kommune fra efteråret 2020 starter indsamling af madaffald.
Flere af de forskellige plasttyper vil blive undersøgt på baggrund af Regeringens Plastikhandlingsplan. Indtil da vil Esbjerg Kommune undersøge, hvilke alternative produkter, der på nuværende tidspunkt vurderes at være det mest oplagte valg. I 2019 har vi derfor også igangsat et projekt med Aalborg Universitet Esbjerg, der blandt andet skal undersøge problematikker ved brug af alternativ service, hvis det sendes direkte til biogasproduktion.

Initiativ 5: Øget vidensdeling mellem plastinteressenter i Esbjerg Kommune

I Esbjerg Kommune har vi adskillige virksomheder, hvis primære virke omhandler plast. Det nationale, men også globale, fokus på plast betyder, at branchen er under stor forandring. Plastvirksomhederne besidder hver især ekspert viden på netop deres produktion og deres behandling af plastmaterialer. 

Vi ser derfor et potentiale i en øget vidensdeling og et tættere samarbejde mellem virksomhederne, der kan føre til forbedrede materiale flows, produktudvikling og ressourceudnyttelse. Udover vidensdeling virksomhederne imellem, kan Esbjerg Kommune også drage nytte af virksomhedernes ekspert viden. Derfor etablerede vi i 2018 ”Forum for cirkulær økonomi i Esbjerg Kommune”, der blandt andet har fokus på at fremme cirkulær økonomi mellem plast-virksomheder i kommunen og fremme udnyttelsen/anvendelsen af overflødige plastressourcer. Dette forum har haft god succes. Vi undersøger derfor løbende, om yderligere netværk/fora vil kunne bidrage til øget vidensopbygning omkring plast både fra erhverv, men eventuelt også fra husholdninger, der kan gavne Esbjerg Kommune såvel som øvrige kommuner i landet.

En grønnere fremtid

Plaststrategien og initiativerne er vedtaget af Esbjerg Byråd den 20. januar 2020.