Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Love/bekendtgørelser i Byggeri

Denne side er relevant for dig, som har fået afgjort en sag hos Byggeri. Nedenfor kan du orientere dig i de love/bekendtgørelser som Byggeri træffer afgørelser efter.

Byggeri

1. Byggeloven: Bekendtgørelse af byggeloven LBK nr 1178 af 23/09/2016
2. Bygningsreglementet: Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) BEK nr 1399 af 12/12/2019
3. Boligreguleringsloven: Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene LBK nr 929 af 04/09/2019
4. Bygningsfredningsloven Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer LBK nr 219 af 06/03/2018
5. Dispensationer – lokalplaner: Bekendtgørelse af lov om planlægning LBK nr 287 af 16/04/2018
6. Planloven: Bekendtgørelse af lov om planlægning LBK nr 287 af 16/04/2018
7. Jordressource: Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur BEK nr 1236 af 24/11/2017
8. Båd/Badebro-bekendtgørelsen: Bekendtgørelse om bade- og bådebroer BEK nr 232 af 12/03/2007
9. Masteloven: Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. LBK nr 1039 af 11/10/2019
10. Museumsloven: Bekendtgørelse af museumsloven LBK nr 358 af 08/04/2014
11. Campingreglementet: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser BEK nr 319 af 28/03/2019
12. Sommerhusloven: Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v. LBK nr 949 af 03/07/2013
13. Udstykningsloven: Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen LBK nr 769 af 07/06/2018
14. Kommunal ejendomsskatteloven Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat LBK nr 1104 af 22/08/2013
15. Hegnsloven: Bekendtgørelse af lov om hegn LBK nr 363 af 05/04/2019
16. Varmeforsyningsloven: Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning LBK nr 64 af 21/01/2019
17. VVM-loven: Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) BEK nr 913 af 30/08/2019
18. Byfornyelsesloven: Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr 1228 af 03/10/2016
19. Offentlighedsloven: Lov om offentlig forvaltning LOV nr 606 af 12/06/2013
20. Forvaltningsloven: Bekendtgørelse af forvaltningsloven LBK nr 433 af 22/04/2014
21. Retssikkerhedsloven: Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter LBK nr 1121 af 12/11/2019
22. Statsrefusionsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 1703 af 19/12/2017
23. Driftsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. BEK nr 70 af 26/01/2018
24. Kondemnering: Vejledning om kondemnering VEJ nr 9350 af 18/05/2015
25. Fugt og skimmelsvamp: Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum VEJ nr 47 af 27/06/2008
26. Adresseloven: LOV nr 136 af 01/02/2017 Gældende
27. Adressebekendtgørelsen: Bekendtgørelse om vejnavne og adresser BEK nr 271 af 13/04/2018 Gældende
28. BBR-loven: Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering LBK nr 797 af 06/08/2019
29. BBR-bekendtgørelse: Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 1010 af 24/10/2012