Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Beskæftigelsesplan 2021-2022

Beskæftigelsesplan 2021-2022 er Esbjerg Kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2021-2022. Beskæftigelsesplanen indeholder fokuspunkter, mål og strategier for, hvordan kommunen vil arbejde for at sikre virksomhederne den nødvendige kvalificerede arbejdskraft samt støtte borgerne i at få og fastholde en plads på arbejdsmarkedet, så de bliver i stand til at forsørge sig selv.

Det overordnede fokus er at understøtte en positiv udvikling på arbejdsmarkedet på både kort og lang sigt med en målrettet og strategisk beskæftigelsesrettet indsats. Beskæftigelsesplanen er således også et bidrag til, at kommunen kan opnå målene i kommunens Vision 2025 – Energi til Mere.

Beskæftigelsesplan 2021-2022 dækker indsatsen i både Esbjerg og Fanø kommuner.

Om beskæftigelsesplan 2021-2022

Beskæftigelsesplan 2021-2022 afspejler de politiske prioriteringer og ønsker til arbejdsmarkedet samt beskæftigelsesindsatsen, som Social & Arbejdsmarkedsudvalget har udpeget. Planen er tilpasset de økonomiske rammer, der er givet af byrådet, samt vilkår og udfordringer på det lokale arbejdsmarked. Som sparringspartner for udvalget har Forum for Rekruttering og Beskæftigelse (FRB) ligeledes bidraget med input til planen.

Esbjerg Kommunes Vision 2025 – Energi til Mere sætter rammen for beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplan 2021-2022 understøtter særligt visionens mål om øget kvalificeret arbejdskraft til alle og øget bosætning.

HERUDOVER UNDERSTØTTER BESKÆFTIGELSESPLAN 2021-2022 FN’S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING
Af FN’s 17 verdensmål understøttes særligt:

 • Kvalitetsuddannelse - Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring (verdensmål nr. 4)
 • Anstændige jobs og økonomisk vækst - Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde til alle (verdensmål nr. 8)
 • Mindre ulighed - Reducere ulighed i og mellem lande (verdensmål nr. 10)
 • Partnerskaber for handling - Styrke det globale partnerskab for handling og øge midlerne til at nå målene (verdensmål nr. 17)

 

Beskæftigelsesplanen er delt i to sektioner, som til sammen angiver retningen for Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats frem til 2022.

Første sektion indeholder Esbjerg Kommunes overordnede politiske fokuspunkter for beskæftigelsesindsatsen i 2021-2022. De er grundstammen i indsatsen og skal sikre sammenhæng og gennemsigtighed via et langsigtet fokus.

Planens anden sektion tager udgangspunkt i Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål, som udmeldes hvert år, samt lokale mål. Denne del af beskæftigelsesplanen bliver fornyet årligt, så planen altid understøtter de aktuelle ministermål.

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2021-2022

Alle afdelinger i jobcentret udarbejder indsatsplaner i forlængelse af beskæftigelsesplanen, som beskriver de konkrete tiltag, der iværksættes for at opfylde planens mål. Der bliver fulgt op på indsatsplanerne hvert kvartal.

Målet er, at beskæftigelsesplanen dels afspejler de politiske prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen og dels er et relevant og retningsgivende arbejdsredskab for medarbejdere i Jobcenter Esbjerg.

Opfølgningen på beskæftigelsesplanens mål og resultater sker herudover via faste afrapporteringer til Social & Arbejdsmarkedsudvalget. Forum for Rekruttering og Beskæftigelse modtager afrapporteringerne forud for udvalgsmøderne, så eventuelle kommentarer kan bringes videre til udvalget.

Sektion 1: Esbjerg Kommunes politiske fokuspunkter 2021-2022

Esbjerg Kommunes politiske fokuspunkter 2021-2022

Det overordnede fokus i Beskæftigelsesplan 2021-2022 er at understøtte en positiv udvikling på arbejdsmarkedet både på kort og på lang sigt.

DERFOR VIL ESBJERG KOMMUNE I 2021-2022 HAVE FOKUS PÅ:

Fokuspunkt 1: Virksomhedernes behov for arbejdskraft

Fokuspunkt 2: Arbejdsmarked for alle

Fokuspunkt 3: Et jobcenter i udvikling

Det sker ved at være på forkant med virksomhedernes behov for arbejdskraft, så både offentlige og private virksomheder har den tilstrækkelige og relevante arbejdskraft, de har behov for.

Jobcentret har opbygget et bredt og velfungerende samarbejde med kommunens virksomheder. Omfanget og kvaliteten af samarbejdet bliver hele tiden bedre. Den udvikling skal fortsætte, så samarbejdet i endnu højere grad bidrager til, at virksomhedernes behov for arbejdskraft imødekommes, og at endnu flere ledige får fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette medvirker også til at understøtte målet i Vision 2025 – Energi til Mere om at sikre kvalificeret arbejdskraft til de lokale virksomheder samt øget bosætning.

Vi vil samtidigt arbejde målrettet på at få endnu flere borgere med. Det gælder både udsatte unge, borgere med handicap, borgere der har været uden for arbejdsmarkedet i lang tid og nye borgere, herunder flygtninge og familiesammenførte, som skal være et reelt muligt aktiv for kommunens virksomheder. Endelig vil vi arbejde for, at den beskæftigelsesrettede indsats, der ydes i jobcentret, hele tiden udvikles og forbedres til gavn for borgere, virksomheder og medarbejdere. Det gør vi blandt andet ved at investere strategisk i forhold til konkrete målgrupper for at understøtte en positiv udvikling på både kort og lang sigt. Desuden vil vi turde at tænke anderledes og være nysgerrige på metoder og nye digitale muligheder i indsatsen.

Fokuspunkt 1: Virksomhedernes behov for arbejdskraft

DET BETYDER, AT:

 • Vi vil følge kommunens virksomheder tæt, så vi hele tiden er på forkant med, hvilke profiler og kvalifikationer virksomhederne efterspørger og kan imødekomme deres behov.
 • Vi vil have særlig opmærksomhed på virksomheder i brancher med vækst og i brancher, hvor der er særlig risiko for flaskehalsproblemer.
 • Vi vil være opmærksomme på forskydninger i arbejdskraftsefterspørgslen mellem brancher og kompetencer.
 • Vi vil bruge vores viden om virksomhederne aktivt i tilrettelæggelsen af indsatser for den enkelte borger.
 • Vi vil levere virksomhedsservice af høj kvalitet med fokus på dialog. Virksomhederne i Esbjerg Kommune skal opleve jobcentret som en relevant og effektiv samarbejdspartner, når de har brug for at rekruttere nye medarbejdere.
 • Vi vil prioritere de virksomhedsrettede tilbud i beskæftigelsesindsatsen, da målrettede praktikker og løntilskudsjob er blandt de mest effektive veje til ordinært arbejde. Hvor der er behov for det, kombineres de virksomhedsrettede indsatser med kurser til de ledige med henblik på opkvalificering, så den lediges kompetencer matcher det, som virksomhederne efterspørger.

INITIATIVER:

 • Tæt overvågning af udviklingen på det lokale arbejdsmarked.
 • Fokus på at fremme lediges geografiske og faglige mobilitet i jobsøgningen i samarbejde med a-kasserne.
 • Deltagelse i lokale virksomhedsnetværk for at øge virksomhedernes kendskab til jobcentrets services.
 • Samarbejde med andre kommuner om rekruttering.
 • Fokus på tiltrækning af både dansk og international arbejdskraft for at understøtte erhvervslivets rekruttering.
 • Øget, hyppig og kalenderfast dialog og erfaringsudveksling mellem Jobcenter Esbjerg, Business Esbjerg, de lokale A-kasser og uddannelsesinstitutioner om udviklingen på det lokale arbejdsmarked.
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om målrettet opkvalificering.
 • Månedlig jobdating, hvor virksomheder med konkrete jobåbninger har mulighed for at møde ledige.

Fokuspunkt 2: Arbejdsmarked for alle

DET BETYDER, AT:

 • Vi vil udnytte mulighederne for at opkvalificere ledige, så deres kvalifikationer og kompetencer matcher virksomhedernes efterspørgsel.
 • Vi vil være særligt opmærksomme på borgere, der har svært ved at finde job og måske ikke umiddelbart kan arbejde på fuld tid.
 • Vi vil have særligt fokus på, at unge kommer i uddannelse og job.
 • Vi vil iværksætte tværfaglige og helhedsorienterede indsatser, for borgere, der oplever at have et handicap. Indsatserne tilpasses den enkelte, og job eller uddannelse altid er målet.
 • Vi vil sikre en smidig tilbagevenden til arbejdsmarkedet for borgere, der modtager sygedagpenge, via et virksomhedsrettet og helhedsorienteret fokus. Vi lægger vægt på at samarbejde med borgere og virksomheder om at finde løsninger, der passer til den konkrete situation.
 • Vi vil styrke samarbejdet med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, a-kasser, organisationer og øvrige samarbejdspartnere, da det er et fælles ansvar, at arbejdsmarkedet er velfungerende, dynamisk og har plads til alle.

INITIATIVER:

 • Jobrettede samtaler med fokus på borgerens ressourcer og muligheder.
 • Målrettet opkvalificering af ledige.
 • Anvendelse af lønnede timer og kombinationer af virksomhedspraktik/ansættelse med løntilskud med lønnede timer som skridt på vejen til selvforsørgelse.
 • Fokus på at styrke det tværgående arbejde internt i kommunen og samarbejdet på tværs af organisatoriske skel af kommunegrænser.
 • Strategi for øget brug af uddannelse og opkvalificering.
 • Helhedsorienteret indsats i forhold til udsatte unge i Vindmøllen.
 • Afdækning af muligheder for at etablere nye jobs med lønnede timer for ledige langt fra arbejdsmarkedet.

Fokuspunkt 3: Et jobcenter i udvikling

DET BETYDER, AT:

 • Vi vil følge udviklingen på arbejdsmarkedet tæt og er klar til at reagere på ændringer i ledighed og efterspørgsel efter arbejdskraft.
 • Investeringer målrettet konkrete målgrupper er et naturligt led i beskæftigelsesindsatsen. Investeringerne prioriteres, så vi altid vælger den mest effektive tilgang til at hjælpe borgeren hurtigt tilbage i ordinært arbejde, ordinær uddannelse eller tættere på et liv med varig beskæftigelse.
 • Vi vil turde at tænke anderledes og langsigtet, hvor det giver mening, så vi understøtter en vedvarende positiv fremgang ved at fokusere på aktuelle udfordringer såvel som de områder, som vi forventer er udfordret i fremtiden.
 • Vi vil levere en helhedsorienteret indsats, hvor samarbejde mellem både kommunale afdelinger og eksterne samarbejdspartnere fungerer smidigt og effektivt.
 • Vi vil inddrage borgeren i egen sag, så den enkelte får magten og styrken tilbage.
 • Vi vil være nysgerrige på og inddrage nye digitale løsninger i beskæftigelsesindsatsen, når det har værdi for både borgere, virksomheder og kommunen.
 • Vi vil søge viden og erfaringer omkring os og dele vores egne positive erfaringer med omverdenen.

INITIATIVER:

 • Målrettede investeringer for at få borgere hurtigere tilbage i arbejde.
 • Fokus på at udbrede kompetenceudvikling, metoder og konkrete redskaber, som er udviklet via projekter om borgerinddragelse.
 • Afsøge muligheder for at bruge digitale løsninger.

 

Sektion 2: Ministermål og lokale mål for beskæftigelsesindsatsen 2022

Ministermål for beskæftigelsesindsatsen:

Strategi 1: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Strategi 2: Flere ledige skal opkvalificeres

Strategi 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Strategi 4: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Strategi 5: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

 

Lokale mål for beskæftigelsesindsatsen:

Strategi 6: Flere unge skal i uddannelse eller job, så de bliver selvforsørgende

Strategi 1: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Vi inddrager borgeren, så indsatser og tiltag sker ud fra et samskabende perspektiv, hvor den enkelte selv er med til at definere sine mål og indsatser. Enhver skal hjælpes til at udvise kraft, initiativ og ansvar for sin vej tilbage i arbejde eller uddannelse, mens kommunen er facilitatoren, der motiverer, vejleder og hjælper med at tilrettelægge indsatsen.

DET BETYDER, AT:

 • Borgeren skal opleve sit møde med jobcentret som meningsfuldt i forhold  til egen situation og behov for hjælp. Vi spørger derfor jævnligt borgerne til råds om, hvordan vores tilbud og samtaler med dem kan blive endnu bedre.
 • Vi har fokus på, at borgeren får mulighed for at tage ansvar og styring i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet, så borgeren fastholder kontrollen i egen sag og oplever beslutninger og retninger som værdige.
 • Vi leverer en helhedsorienteret service til borgeren og sikrer sammenhængende og individuelt tilrettelagte forløb fra første henvendelse til jobcentret, blandt andet ved at gøre forsøg med metoden relationel velfærd (Vindmøllen).
 • Vi ser kontaktforløbet med den enkelte borger som en helhed, hvor et møde i jobcentret ikke er en isoleret begivenhed men en del af hele borgerens oplevelse med jobcentret.
 • Vi møder alle ledige med åbenhed, tillid og jobfokus for at øge og fastholde den enkeltes motivation på vejen mod uddannelse eller job.
 • Vi tror på, at samtaler nytter, og at ledige borgere ikke må overlades til sig selv.
 • Vi anvender en ressourceorienteret tilgang, hvor der fokuseres på den enkeltes ressourcer og udviklingsmuligheder. Dette sker via en aktiv linje i indsatsen med fokus på jobrettede samtaler og relevante tilbud til den enkelte.
 • Vi skaber gennemsigtighed ved at kommunikere klart i både skrift og tale. Vi ønsker i alle sammenhænge at bruge et sprog og en form, der bakker op om den tillidsfulde relation, hvor rummet for misforståelser og uklarheder er minimalt.
 • Hvor lovgivningen giver mulighed for alternative samtaleformer – digitale eller fysiske – anvender vi den samtaleform, som borgeren ønsker.

INITIATIVER:

 • Undersøgelse af, hvordan borgernes oplevelse af jobcentret kan forbedres via kvantitative og kvalitative undersøgelser, herunder spørgeskemaer og fokusgruppeinterview ift. udvalgte projekter samt udvalgte målgrupper. Undersøgelserne bruges til at udvikle og teste nye løsninger, fx virtuelle og telefoniske samtaler.
 • Øget dialog med it-leverandør om udformning af jobcentrets breve.
 • Jobcentret vil arbejde med en mere aktiv borgerinddragelsesproces omkring beskæftigelsesplanen og jobcentrets tilbud. Det kan fx være borgerdeltagelse på 1-2 udvalgsmøder hvert år, hvor borgere har mulighed for at fortælle udvalget om deres forløb ved jobcentret eller aktuelle temaer.
 • Forsøg med telefonisk kontakt til udvalgte målgrupper forud for skriftlig henvendelse.
 • Introforløb for nyansatte via Jobcenter Akademiet, som er et internt akademi for kompetenceudvikling af jobcentrets medarbejdere.
 • Prøvehandlinger forud for ikrafttræden af den kommende lov om helhedsorienterede indsatser.
 • Større gennemsigtighed om jobcentrets indsatser ved at følge op på afdelingernes indsatsplaner hvert kvartal.

 

Ministermål

Lokalt resultatmål

Mål

Status

Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling. Tilfredshed ved målinger af de lediges oplevelse af samtaler på jobcentret, som foretages 3 gange årligt. I december 2022 er mindst 90 procent af de adspurgte meget enige eller enige i udsagnet: ”Samtalen var motiverende, og jeg havde en god oplevelse af at blive inddraget og lyttet til”.

 

 

Strategi 2: Flere ledige skal opkvalificeres

Det er afgørende, at de lediges kvalifikationer og kompetencer matcher virksomhedernes efterspørgsel. Derfor har Esbjerg Kommune fokus på at udnytte mulighederne for at opkvalificere ledige. Forventningen er, at alle indsatser, som iværksættes, har et klart jobsigte.

DET BETYDER, AT:

 • Vi inddrager uddannelse og opkvalificering aktivt i overvejelserne omkring valg af indsatser for borgere, der er tilknyttet jobcentret, så uddannelse og opkvalificering indgår som en naturlig del af jobcentrets arbejde med at forebygge langvarig forsørgelse.
 • Vi er i tæt kontakt med virksomhederne om deres behov for arbejdskraft. Der vil være øget opmærksomhed på brancher i vækst og brancher med særlig risiko for flaskehalsproblemer.
 • Vi understøtter behovet for opkvalificering til den grønne omstilling, bl.a. via fællessekretariatet Green Skills, der har fokus på at sikre uddannelse og arbejdskraft til den grønne omstilling. Green Skills er et samarbejde mellem Rybners, AMU-Vest, SOSU-Esbjerg og Jobcenter Esbjerg.
 • Vi har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om at tilbyde jobrettet opkvalificering.
 • Vi samarbejder med Education Esbjerg om at få flere til at uddanne sig i Esbjerg og give de nyuddannede en god start på arbejdslivet.

INITIATIVER:

Målrettet opkvalificering der matcher virksomhedernes og de lediges behov. Uddannelse kan tilbydes som revalidering for ledige, som opfylder kravene herfor, eller via andre ordninger. Der er herunder fokus på at anvende Job-VEU modellen.

Strategi for øget brug af uddannelse og opkvalificering, som omfatter alle jobcentrets afdelinger og
målgrupper. Uddrag af målsætninger:

 • Alle ledige skal gøres bekendt med deres muligheder for uddannelse og opkvalificering.
 • Nøgle- og videnspersoner for uddannelse og opkvalificering etableret internt i jobcentret.
 • Tydelige arbejdsgange, der understøtter brugen af uddannelse og opkvalificering i alle dele af jobcentrets indsatser og afdelinger

Særligt fokus på hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet for borgere, der er blevet ledige eller sygemeldte som følge af Coronakrisen.

Understøttelse af vejledning om ret til erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge samt tiltag i forbindelse med aftale om styrket opkvalificering.

Understøttelse af behovet for opkvalificering til et mere grønt arbejdsmarked via fællessekretariatet Green Skills.

Effektmålinger ift. brugen af opkvalificering og uddannelse.

Ministermål

Lokalt resultatmål Mål Status
Flere ledige skal opkvalificeres

Andel af personer på a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ledighedsydelse, som har påbegyndt et opkvalificeringsforløb.

I december 2022 ligger andelen i Esbjerg/Fanø over landsgennemsnittet. I de første fem måneder af 2021 er andelen 2,7 procent i gennemsnit i Esbjerg/Fanø og 1,9 procent i hele landet.

 

Strategi 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Esbjerg Kommune arbejder for, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt kommer i job eller kompetencegivende uddannelse, så de bliver i stand til at forsørge sig selv og bidrage til det lokale arbejdsmarked.

DET BETYDER, AT:

 • Vi vil møde flygtninge med en forventning om, at de skal være selvforsørgende hurtigst muligt. Denne forventning bakkes op af indsatser målrettet arbejdsmarkedet. Målet for den enkelte skal være klart defineret og er omdrejningspunktet for de indsatser, der iværksættes.
 • Vi samarbejder med virksomheder med henblik på at udvikle og styrke den beskæftigelsesrettede integrationsindsats for flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet.
 • Vi vil have særligt fokus på at få borgere i udsatte boligområder i job. Det er herunder et fokus, at der ikke optages nye områder på ghettolisten.
 • Vi vil arbejde på at øge beskæftigelsesgraden blandt kvinder, da de har en væsentlig lavere beskæftigelsesgrad end mændene.

INITIATIVER:

 • Jobcentret vejleder virksomheder og flygtninge/ familiesammenførte i målgruppen om den nye integrationsgrunduddannelse, IGU.
 • Jobcenter Esbjerg samarbejder med udbyderen af danskuddannelse om fleksibel sprogundervisning, som kombineres med virksomhedsrettet aktivering.
 • Særlig indsats i forhold til 3 udsatte boligområder. Udviklingen følges via månedlig ledelsesinformation.
 • Forløb målrettet kvinder og de udfordringer, som de oplever i forhold til at komme i beskæftigelse og eller uddannelse.
 • Projekt Eva, som har til formål at få ikke-vestlige kvinder tættere på beskæftigelse eller uddannelse. Projektets målgruppe er ikke-vestlige kvinder, som har boet i landet i mere end 5 år og er aktivitetsparate i alderen 18-50 år eller ægtefælleforsørgende. 

Ministermål

Lokalt resultatmål

Mål

Status

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Andel af flygtninge og familiesammenførte, som er beskæftiget. I december 2022 svarer andelen til 1 procentpoint over landsgennemsnittet.

I de første fem måneder af 2021 er andelen 47,1 procent i Esbjerg/Fanø og 43,2 procent i hele landet i job.

 

VEJLEDNING OM REPATRIERING FOR FLYGTNING OG INDVANDRERE:
Alle flygtninge og indvandrere vejledes om repatriering, som er frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Vejledningen skal sikre, at flygtninge og indvandrere, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til deres hjemland eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe en beslutning om at vende hjem. Ud over nye flygtninge og indvandrere vejledes også herboende udlændinge, for hvem repatriering kan udgøre en mulighed for at etablere en bedre tilværelse.

 

 

Strategi 4: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

I Esbjerg Kommune vil vi arbejde for, at borgere, som oplever at have et handicap, kan passe et arbejde på bedst mulige vilkår, så den enkelte så vidt muligt kan være selvforsørgende. Det skal ske gennem en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der er tilpasset den enkelte borger.

DET BETYDER, AT:

 • Kommunens beskæftigelsesrettede arbejde med personer med handicap tager udgangspunkt i borgerens kompetencer og ressourcer. Der er nysgerrighed over for de barrierer, den enkelte mødes af i forhold til arbejdsmarkedet, og hvordan borgeren helt konkret oplever disse barrierer, så eventuelle helbredsmæssige udfordringer opdages og inddrages tidligt i sagsbehandlingen.
 • Vi vil udbrede kendskabet til de handicapkompenserende ordninger blandt borgere og virksomheder.
 • Vi vil styrke samarbejdet med virksomhederne om at forene handicap og job i endnu højere grad. Vi vil herved understøtte, at alle har fokus på ressourcer og muligheder frem for begrænsninger.
 • Personer med et handicap skal tilbydes en smidig overgang fra uddannelse til arbejdsmarkedet.
 • Vi vil være i løbende dialog med Handicaprådet om beskæftigelsesindsatsen.

INITIATIVER:

 • Fokus på at informere borgere og virksomheder om handicapkompenserende ordninger.
 • Fokus på anvendelse af isbryderordningen, som er et særligt løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse.
 • Udbrede kendskabet til aktuelle rapporter om handicappede og arbejdsmarkedet.
 • Løbende opfølgning på brugen af hjælpemidler, personlig assistance og fleksjob, som er kommunens væsentligste redskaber til at få personer med funktionsnedsættelse i beskæftigelse.

Ministermål

Lokalt resultatmål Mål Status
Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Afventer måling fra Beskæftigelsesministeriet

Indtil da følger vi løbende op på brugen af personlig assistance, hjælpemidler, isbryderordningen og fleksjob.

 

Strategi 5: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Det er, som tidligere anført, et af kommunens centrale fokusområder for 2021-2022, at virksomhederne
i kommunen kan få den arbejdskraft,
de har behov for. I 2022 vil vi blandt andet have særligt fokus på rekruttering.

Et velfungerende samarbejde med de lokale virksomheder er afgørende for, at jobcentret kan løfte denne opgave på tilfredsstillende vis.

DET BETYDER, AT:

 • Vi øger omfanget af kontakten til og samarbejdet med virksomhederne samt styrke kvaliteten af virksomhedssamarbejdet.
 • Vi baserer jobcentrets indsatser på konkret viden om virksomhedernes forventninger og behov og har et aktivt fokus på den grønne omstilling.
 • Vi tilbyder assistance til virksomheder, når de skal rekruttere nye medarbejdere.
 • Vi øger tilfredsheden med de ydelser og den service, der leveres til virksomhederne.

INITIATIVER:

 • Strategi for virksomhedsservice.
 • Minimum kontakt til alle virksomheder med ansatte en gang om året.
 • Overvågning af det lokale arbejdsmarked via målrettede virksomhedsbesøg, indsamling af virksomhedernes beskæftigelsesforventninger, arbejdsmarkedsovervågningsmøder, erhvervsnetværk mv.
 • Udvidet rekrutteringsservice samt analyse op opfølgning på ikke-besatte jobordrer.
 • Oprettelse af Produktionsteam med særligt fokus kvalificeret arbejdskraft til produktionsbranchen.
 • Fastholdelse af den branchespecifikke opdeling i Jobservice; Håndværk & Industri, Offentlig Service, Service & Administration.
 • Rekruttering til energisektoren og den grønne omstilling.
 • Vadehavssamarbejde med Varde og Tønder kommuner omkring rekruttering.
 • Særlig indsats på fleksjobområdet via to investeringsprojekter som skal hjælpe borgere med en lille arbejdsevne og borgere, der har mistet deres fleksjob i forbindelse med Coronakrisen, i fleksjob.
 • Løbende monitorering af beskæftigelsesindsatsen via virksomhedstilfredshedsundersøgelser, kvalitetskontroller mv.
 • Fastholdelse af kontakt og dialog med virksomheder indenfor områder med omsætningsfald og personalereduktion via uformelle dialogbesøg.

Ministermål

Lokalt resultatmål

Mål

Status

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Tilfredshed hos virksomheder, der er i kontakt med jobcentret. I december 2022 er mindst 90 procent af de adspurgte virksomheder enten tilfredse eller meget tilfredse med deres kontakt med Jobcenter Esbjerg.

Afventer måling i 3. kvartal 2021.

Strategi 6: Flere unge skal i uddannelse eller job, så de bliver selvforsørgende

Vi vil arbejde for, at endnu flere unge får en uddannelse, så de er klædt på til at indgå på fremtidens arbejdsmarked og blive selvforsørgende.

Indsatsen for unge er særlig, da den ikke alene handler om at få den unge ud af sin aktuelle ledighed, men også i høj grad handler om, at den unge får grundlagt en solid og langsigtet tilknytning til arbejdsmarkedet. Oftest vil uddannelse være første skridt på vejen. I nogle tilfælde følger uddannelse dog først efter, at den unge har afprøvet brancheområder og fået praktiske erfaringer via job.

Alle unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse er omfattet af den kommunale ungeindsats, KUI – uanset evt. forsørgelse. KUI er en sammenhængende, koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Som en del af KUI varetager jobcentret blandt andet vejledningen for unge på offentlig forsørgelse samt specialvejledningen af unge.

DET BETYDER, AT:

 • Vi møder de unge med en helhedsorienteret tilgang, hvor indsatserne er tilpasset både det nuværende og fremtidige arbejdsmarked samt den enkelte unges evner og behov. Vi vil her også have fokus på sundhed, herunder fx rygning.
 • Vi afsøger alle muligheder for den unge, så der er opmærksomhed på, at et job kan være første skridt mod uddannelse.
 • Vi inddrager alle udsatte unge i den beskæftigelsesrettede indsats.
 • Beskæftigelsesplan 2022 er i overensstemmelse med kommunens strategi for den tværgående ungeindsats.
 • Jobcentret har via KUI et tæt koordineret samarbejde med uddannelses- og socialområdet omkring unge under 25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse.
 • Vi har fokus på at gøre det endnu mere attraktivt at søge hen, hvor arbejdsmarkedet har behov.
 • Kompetencen til at foretage målgruppevurdering ift. FGU ligger hos SSP Forebyggelse & Vejledning, og dermed ikke i jobcentret. SSP Forebyggelse & Vejledning følger Undervisningsministeriets vejledning på området ved vurderingen.
 • Vi prioriterer fritidsjobområdet, da forskning peger på, at tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet optimerer unges muligheder for at finde vej ind i uddannelse eller job. Fritidsjobindsatsen er en del af KUI.

INITIATIVER:

Målrettede uddannelsesindsatser og aktiviteter, som for de unge under 25 år er i overensstemmelse med kommunens strategi for den tværgående ungeindsats.

Helhedsorienteret indsats i forhold til udsatte unge.

Fokus på samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, blandt andet i forhold til afklaring til og fastholdelse i uddannelse, brobygning, frafald fra uddannelse m.v. Herunder indgår samarbejde med FGU (Forberedende Grunduddannelse), som der vil være øget fokus på i 2022. Jobcenteret vil være opsøgende overfor vejlederne i SSP Forebyggelse & Vejledning i forhold til at sætte fokus på, om den unge kan være i målgruppen for FGU.

Fokus på at synliggøre erhvervsuddannelsernes job- og karrieremuligheder.

Strategi for øget brug af uddannelse og opkvalificering, som omfatter alle jobcentrets afdelinger og målgrupper, herunder unge, der senere skal i ordinær uddannelse.

Projekter på fritidsjobområdet, som via en ekstra fritidsjobindsats skal understøtte, at alle unge i kommunen har mulighed for at varetage et fritidsjob.

Projekterne er støttet af fondsmidler fra Lauritzen Fonden og AP. Møller Fonden. Den primære målgruppe for fritidsjobindsatsen er unge i alderen 13-17 år.

Måling af effekt af tilbud.

Ministermål

Lokalt resultatmål

Mål

Status
Flere unge skal være selvforsørgende.

Maksimalt antal unge mellem 18 og 30 år på midlertidig offentlig forsørgelse (Alle ydelser undtagen fleksjob og førtidspension).

1.750 i december 2022.

1.958

Du kan også hente Beskæftigelsesplan 2021-2022 i PDF-format

Klik her for at hente Beskæftigelsesplan 2021-2022 i PDF