Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Beskæftigelsesplan 2020

Beskæftigelsesplan 2020 er Esbjerg Kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2020. Den indeholder mål og strategier for, hvordan kommunen vil hjælpe med at sikre virksomhederne den nødvendige kvalificerede arbejdskraft samt støtte borgere i at få og fastholde en plads på arbejdsmarkedet og være i stand til at forsørge sig selv.

Om Beskæftigelsesplan 2020

Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål, og i de ressource- og lovgivningsmæssige rammer for indsatsen. Beskæftigelsesministeren har præciseret tre overordnede mål, som ligger til grund for beskæftigelsesplanen:

  1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse 

Beskæftigelsesplan 2020 understøtter også FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Af FN’s 17 verdensmål understøttes særligt de følgende fire:

  • Kvalitetsuddannelse: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring (verdensmål nr. 4)
  • Anstændige jobs og økonomisk vækst - Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt (verdensmål nr. 8)
  • Mindre ulighed - Reducer ulighed i og mellem lande (verdensmål nr. 10)
  • Partnerskaber for handling - Styrke det globale partnerskab for handling og øge midlerne til at nå målene (verdensmål nr. 17)

Beskæftigelsesplan 2020 er tilpasset vilkår og udfordringer på det lokale arbejdsmarked. Og den afspejler de politiske prioriteringer og ønsker til arbejdsmarkedet samt beskæftigelsesindsatsen, som Social & Arbejdsmarkedsudvalget har udpeget. Forum for Rekruttering og Beskæftigelse har desuden bidraget med input til planen. 

Det overordnede fokus er at understøtte en fortsat positiv udvikling på arbejdsmarkedet. Den beskæftigelsesrettede indsats skal være både strategisk og målrettet. Indsatsen målrettes af konkrete investeringer, som skal understøtte den positive udvikling på både kort og langt sigt.

Beskæftigelsesplanen er således også et bidrag til, at kommunen kan opnå målene i Vision 2025 – Energi til Mere. Beskæftigelsesplan 2020 dækker indsatsen i både Esbjerg og Fanø kommuner.

 

Udviklingen og status på arbejdsmarkedet

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Esbjerg Kommune har de seneste år været positiv. Beskæftigelsen stiger, og ledigheden er generelt faldende. Samtidig har der dog de seneste år vist sig et mindre fald i antallet af lønmodtagerstillinger i Esbjerg Kommune. Andelen af ledige er dog fortsat faldende.

Beskæftigelsen forventes generelt at stige på tværs af alle sektorer. Det gælder særligt inden for bygge og anlæg samt privat service. De største stigninger forventes at være inden for brancherne handel, hotel og restauration, rådgivning, rejsebureauer, rengøring og anden operationel service.

Flere brancher har de seneste år oplevet, at det har været vanskeligt at rekruttere arbejdskraft, og rekrutteringsvanskelighederne er nu begyndt at bredes til flere fagområder, som tidligere ikke har oplevet samme udfordringer.

Rekrutteringsvanskelighederne er særligt blevet tydeligere inden for serviceerhverv samt byggeri og anlæg. Efterspørgslen er i høj grad rettet mod faglært arbejdskraft, hvor virksomhederne inden for eksempelvis industri, servicefag og byggeri oplever tiltagende rekrutteringsudfordringer. Det er i stigende grad også vanskeligt at rekruttere ufaglærte med de rette kompetencer til eksempelvis energi- og sundhedsbranchen. Jobcentret følger fortsat løbende rekrutteringsudfordringerne tæt.

 

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2020

Der udarbejdes i forlængelse af Beskæftigelsesplan 2020 indsatsplaner, som beskriver konkrete planer for at opfylde beskæftigelsesplanens mål. Indsatsplanerne udarbejdes i samarbejde med jobcentrets medarbejdere i slutningen af 2019. 

Målet er, at beskæftigelsesplanen både bliver en afspejling af og et overblik over politikernes prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen og samtidig også et relevant og retningsgivende arbejdsredskab for medarbejdere i Jobcenter Esbjerg. Opfølgningen på Beskæftigelsesplanens mål og resultater vil ske via faste afrapporteringer til Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

I forbindelse med rollen som sparringspartner for udvalget modtager Forum for Rekruttering & Beskæftigelse afrapporteringerne umiddelbart før udvalgsmøderne.

Fokuspunkter 2020

Mål for beskæftigelsesindsatsen 2020

Strategi 1: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Strategi 2: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Strategi 3: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse