Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Strategi for et sundt og tillidsfuldt arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø og sundhed er et fælles ansvar, hvor lederen går forrest, når vi sammen udmønter den overordnede værdi "Vi passer på hinanden".

Vi passer på hinanden

Vi skal fortsat passe på hinanden og tænke sikkerhed og sundhed i hverdagen. Det betyder, at vi skal passe på os selv og ikke tager unødige risici i mødet med borgeren, på arbejdspladsen eller andre steder, hvor vi færdes.

Kerneopgaven og arbejdsmiljøet er et fælles ansvar, og det påvirker alle, når en kollega i en periode helt eller delvist ikke kan løfte sin del af opgaven. Derfor er det vigtigt, at vi tænker over, hvordan vores arbejdsfællesskab er og har fokus på sundhed og arbejdsmiljø.

Vi vil fortsat have fokus på sygefraværet - herunder samtaler, opfølgning og planer, som kan skabe gode rammer for tilbagevendelse til arbejdspladsen.

Vi har fokus på at opbygge en arbejdsmiljøkultur, der understøtter medarbejdere og ledere i at træffe sunde valg i forhold til kost, tobak, rygning, alkohol og mere bevægelse i hverdagen. 

Arbejdsmiljø er i høj grad påvirket af samfundet og de uforudsete hændelser, som forekommer i vores hverdag. Den læring vi løbende tilegner os, skal vi holde fast i og tage med videre i arbejdsmiljøet fx erfaringerne med arbejdsfællesskab, håndhygiejne og ændrede arbejdsformer.

I en tid med stigende pensionsalder og færre hænder på arbejdsmarkedet er sundhed og det gode arbejdsmiljø vigtige parametre, når vi skal forebygge nedslidning, overbelastning, stress og sygemelding. Den samfundsmæssige udvikling kræver omstilling til nye arbejdsformer og -steder, som har stor indflydelse
på, hvordan vores arbejdsliv indrettes, og hvordan vi tænker forebyggelse i nye baner. 

Direktionen og Hoved-MED sætter med strategien fokus på Esbjerg Kommune som en attraktiv arbejdsplads, hvor sundhed og arbejdsmiljø er en naturlig del af kerneopgaven.

Godkendt af Hoved-MED den 12. marts 2021.

Vores tre temaer

Denne strategi er en ud af fire strategier, som er en udmøntning af Esbjerg Kommunes Personalepolitik.
Strategien er en udmøntning af værdien ”Vi passer på hinanden”.

Strategien indeholder tre væsentlige temaer:

 • En sund og tillidsfuld arbejdsmiljøkultur
  Vi arbejder målrettet med at skabe involvering og dialog på arbejdspladsen som skal udvikle den gode kultur og bidrage til arbejdsglæden og langtidsfriske medarbejdere.
 • Et sundt psykisk arbejdsmiljø
  Vi arbejder målrettet med at skabe høj social kapital og trivsel samt forebygge psykisk overbelastning og sygemeldinger.
 • Et sundt fysisk arbejdsmiljø
  Vi arbejder målrettet med at skabe et godt fysisk arbejdsmiljø med færre arbejdsulykker og med fokus på arbejdspladsens indretning og ergonomi.

En sund og tillidsfuld arbejdsmiljøkultur

Den sunde kultur er de fælles værdier, vaner, opfattelser og handlinger, som har betydning for, hvordan vi er og har det på arbejdspladsen.

Vi udvikler i fællesskab kulturen, hvor tillid, retfærdighed og samarbejde er nøgleord, så vi kan lykkes med at forebygge arbejdsulykker og sikre langtidsfriske medarbejdere og ledere.

Gennem involvering og dialog skaber vi ansvar, respekt, fleksibilitet, trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladserne, og understøtter en kultur, hvor medarbejder og ledere har ’rum’ til at træffe sunde valg i forhold til kost, tobak, rygning, alkohol og mere bevægelse i hverdagen.

Vi sikrer en sund og tillidsfuld arbejdsmiljøkultur ved at sætte fokus på at:

 • Sikkerhed og god introduktion til nye medarbejdere indtænkes løbende i arbejdet.
 • Der er et godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere på arbejdspladsen.
 • Igangsætte tiltag, som kan nedbringe sygefravær med baggrund i relevante data.
 • Arbejde med tillidsbaseret kultur, kommunikation og dialog på arbejdspladsen.
 • Tænke sunde vaner og mere bevægelse ind i det daglige arbejde.
 • Udvikle og tilpasse vores kompetencer.

Det sunde psykiske arbejdsmiljø

Den tillidsbaserede kultur med involvering, dialog, samarbejde og høj grad af social kapital er afgørende for et sundt psykisk arbejdsmiljø omkring kerneopgaven til gavn for borgerne.

Det psykiske arbejdsmiljø omhandler blandt andet måden arbejdet er planlagt og tilrettelagt på, kravene i arbejdet og sociale relationer.

Det sunde psykiske arbejdsmiljø sætter rammerne for arbejdet, så der skabes balance mellem krav og ressourcer og hændelser, der stiller høje følelsesmæssige krav til den enkelte.

Formålet med strategien er derfor bl.a. at sikre, at vi løbende har fokus på at forebygge høje følelsesmæssige belastninger og grænseoverskridende hændelser i arbejdet, herunder mobning, trusler, vold, chikane og krænkende adfærd. Vi har et fælles ansvar for at hjælpe vores kollegaer, når grænser bliver overtrådt.

Vi vil sikre det sunde psykiske arbejdsmiljø ved at sætte fokus på at:

 • Foretage løbende opfølgning på social kapital og trivsel bl.a. via trivselsmåling, som udgør den psykiske APV (arbejdspladsvurdering). 
 • At skabe balance mellem krav og ressourcer.
 • Skabe gode sociale relationer på arbejdspladsen. 
 • Acceptere og anerkende forskelligheder. 
 • Fortsatte med at registrere grænseoverskridende hændelser og aktivt lære af dem.
 • Arbejde med at håndtere høje følelsesmæssige krav. 
 • En god balance mellem arbejdsopgaver og arbejdstid.
 • Sikre psykologisk tryghed

Et sundt fysisk arbejdsmiljø med færre arbejdsulykker

Det fysiske arbejdsmiljø har en stor indvirkning på, hvordan vi understøtter den sunde og langtidsfriske medarbejder. Vi udvikler et sundt fysisk arbejdsmiljø ved at have fokus på f.eks. ergonomi, arbejdspladsens indretning, hjælpemidler m.m., og derved forebygger vi bl.a. muskel-skelet-besvær, arbejdsulykker og
nedslidning.

Vi vil sikre et godt fysisk arbejdsmiljø ved at sætte fokus på:

 • Systematisk registrering af ulykker, nærved-ulykker og ulykker uden fravær og aktivt drager læring fra dem.
 • Det ergonomiske område.
 • Gode fysiske forhold for medarbejderne på arbejdspladsen og ved hjemmearbejde.
 • Kemi på arbejdspladsen. 
 • Egen sikkerhed og sundhed i kerneopgaven.
 • Tilbud om den gode og sunde livsstil.