Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Mulvadparken, Bramming - udledning fra omfangsdræn

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til udledning af drænvand fra omfangsdræn omkring regnvandsbassin til Mulvadgård Rørledning

Esbjerg Kommune har efter § 28, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven med­delt tilladelse til udledning af afdrænet overfladevand fra et omfangsdræn omkring et nyetableret regnvandsbassin ved Mulvadparken, Bramming. Udledningen sker til Mulvadgård Rørledning. Arealet ligger på matr. nr. 1z Mulvad By, Bramming.

Afgørelsen kan hentes her som PDF.

Der er ret til aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger, forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Visse organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage over afgørelsen. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 7. oktober 2019.

Spørgsmål til afgørelsen

Yderligere oplysninger kan fås hos Johannes Lomborg på tlf. nr. 76165134.

Brug af klageportalen

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen. På forsiden af www.naevneneshus.dk  er der et link til Klageportalen. Klageportalen kan også tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på med NEM-ID. Når man klager, skal man betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Klageportalen sender først klagen videre videre til den myndighed, der har truffet afgørelsen, når gebyret er betalt og når klageren endeligt har godkent klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Fritagelse for brug af klageportalen

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne og kontaktoplysningerne for at blive fritaget på: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/.

Tilbagebetaling af gebyr

Gebyret kan tilbagebetales af Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis

  1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
  3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Retssag

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen. Såfremt der indgives klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet er fristen for et evt. sagsanlæg 6 måneder fra datoen for klagenævnets afgørelse.