Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til etablering af tre skrab

Esbjerg Kommune har efter § 65, stk. 2, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven med­delt dispensation til etablering af tre lavvandede skrab i beskyttede enge. Ejendommen ligger på matr. nr. 108g, 21o og 38m, Mandø By, Mandø.

Afgørelsen kan hentes her som PDF.

Der er ret til aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger, forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Visse organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage over afgørelsen. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 20. september 2019.

Spørgsmål til afgørelsen

Henvendelse – herunder spørgsmål om klageberettigelse – kan rettes til Mette K. Due på tlf.nr. 76165130.

Brug af klageportalen

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk - typisk med NEM-ID. Klagen sendes automatisk fra Klageportalen til os. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og på kr. 1.800,- for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk.

Fritagelse for brug af klageportalen

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.

Retssag

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse med klage – af Miljø- og Fødevareklagenævnet.