Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Miljøscreening af Lokalplan 02-010-0004 for et boligområde ved Strandvænget.

Der kan lokalplanlægges for et boligområde ved Strandvænget i Esbjerg uden at Esbjerg Kommune forinden udarbejder en miljørapport, der nærmere undersøger planens miljømæssige konsekvenser 

Miljøscreening af Lokalplan 02-010-0004 for et boligområde ved Strandvænget. 

Der kan lokalplanlægges for et boligområde ved Strandvænget i Esbjerg uden at Esbjerg Kommune forinden udarbejder en miljørapport, der nærmere undersøger planens miljømæssige konsekvenser (lovbek. Nr. 1225 af 25/10 2018) i medfør af lov om planlægning (lovbek. nr. 287 af 16. april 2018).

Afgørelsen af, at der forud for vedtagelsen af planen ikke skal udarbejdes en miljørapport, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, af miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Afgørelsen af miljøscreening kan ses her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber den 26.september 2019 (4 uger efter offentliggørelsen).

Afgørelser efter Miljøvurderingsloven i medfør af lov om planlægning (lovbek. Nr. 1225 af 25/10 2018) kan jf. Planloven (lovbek. nr. 287 af 16. april 2018) inden 6 måneder fra meddelelsesdato indbringes til domstolsafgørelse.

Yderligere information

Har du bemærkninger eller ændringsforslag til den strategiske udviklingsplan, skal de indsendes skriftligt til Esbjerg Byråd, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, eller pr. e-mail: plan@esbjergkommune.dk. Fristen for fremgår af annoncen på www.esbjergkommune.dk/annoncer. Du kan finde planforslaget på www.esbjergkommune.dk/planer.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Maja Grundtvig - Bonnevie, Plan, Esbjerg Kommune tlf. 7616 1384, magru@esbjergkommune.dk