Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Tilladelse til markvanding

Hygumvej 6, 6760 Ribe

Esbjerg Kommune har efter vandforsyningslovens §§ 20 & 21 meddelt tilladelse til udvidelse af
indvindingen af grundvand fra boring DGU nr. 141.0578.

Afgørelsen kan hentes her som PDF.

Der er ret til aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger, forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Visse organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage over afgørelsen. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 7. oktober 2019.

Spørgsmål til afgørelsen
Yderligere oplysninger kan fås hos Birte Høeg, Natur & Vandmiljø, tlf. 7616 5138.

VVM

Det vurderes, at det ansøgte ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Det er truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM). Afgørelsen er truffet efter § 21 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Der kan ligeledes klages over afgørelsen vedrørende miljøkonsekvensrapporten. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 7. oktober 2019. Afgørelsen kan indbringes til domstolsafgørelse senest 6 måneder efter offentliggørelses dato.

Brug af klageportalen

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen. På forsiden af www.naevneneshus.dk er der et link til Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Fritagelse for brug af Klageportalen

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. 


Tilbagebetaling af gebyr

Gebyret kan tilbagebetales af Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis

  1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
  3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet  kompetence.

Retssag

Afgørelser efter Vandforsyningsloven kan indbringes til domstolsafgørelse senest 6 måneder efter offentliggørelses dato.