Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Landzonetilladelse - Tilladelse til sø

Der er på nærmere angivne vilkår meddelt tilladelse til følgende:

Tilladelse til sø på matr. nr. 36 & 38, Søndermarken, Ribe Jorder

Der er på nærmere angivne vilkår meddelt tilladelse til følgende:

Tilladelse til sø på matr. nr. 36 & 38, Søndermarken, Ribe Jorder

Ejer af arealet: Ole Sleimann Petersen & Anne-Mette Sleimann

Ansøger: Nationalparkens Entreprenør A/S, Sdr Farup Vej 28, 6760 Ribe

Yderligere oplysninger, herunder oplysninger om klageberettigede og gebyr for klagen, kan fås ved henvendelse til Esbjerg Kommune, Byggeservice, tlf. 7616 1348

Der kan klages over afgørelsen inden 4 uger fra den 27.08.2019.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.kpo.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1800 kr.

De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar hvert år efter den af finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017.Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklagenævnet der afgør om din anmodning kan imødekommes.

For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk