Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Landzonetilladelse til opførelse af maskinhus - Sneum

 

Tilladelse til opførelse af maskinhus beliggende Gl Skolevej 49, 6731 Tjæreborg, matr. nr. 1df, Sneumgård Hgd., Sneum.

Der kan klages over afgørelsen inden 4 uger fra offentliggørelsen, fristen udløber således den 25. september 2019 ved midnat.

Yderligere oplysninger, herunder oplysninger om klageberettigede og gebyr for klagen, kan fås ved henvendelse til Esbjerg Kommune, Byggeservice, tlf. 7616 3316.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over afgørelsen, skal du indgive klagen via Planklagenævnets Klageportal. Klagen indgives via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, hvor du finder et link til klageportalen. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til kommunen.

Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen, senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage som kommer udenom Klageportalen.

For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk