Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Terpagervej 8, 6740 Bramming - Miljøgodkendelse

Terpagervej 8, 6740 Bramming - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven

Esbjerg Kommune har givet husdyrbruget beliggende Terpagervej 8, 6740 Bramming miljøgodkendelse til etablering af to nye stalde på hhv. 4.000 m² og 3.500 m².

Produktionsarealet bliver på 6.104 m².

Godkendelsen er givet efter §16a i bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019).

Godkendelsen kan hentes som PDF her.

Klagefristen udløber den 2. september 2019 kl. 23:59.

Der er ret til aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger, forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Spørgsmål til afgørelsen

Henvendelse kan rettes til Annie Lillie på tlf.nr. 76165142.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø-og Fødevareklagenævnet. Klagefristen fremgår ovenfor.

Klageberettigede er ansøger, Miljøministeren, Styrelsen for Patientsikkerhed, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt foreninger og organisationer i det omfang de har klageret.

En klage skal indsendes via Klageportalen. Klageportalen kan findes via forsiden på www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger sig på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Esbjerg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indsendes uden om Klageportalen, med mindre der er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at bli-ve fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Esbjerg Kommune. Anmodningen sendes så vidt muligt elektronisk til miljo@esbjergkommune.dk eller pr. brev til Esbjerg Kommune, Natur- og Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Esbjerg Kommune sender herefter anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Når man klager opkræves der et gebyr. Gebyret er 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales hvis:

Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Afgørelsen kan desuden indbringes til prøvelse hos domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.