Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Forslag til kommuneplanændring nr. 2019.43 og lokalplan nr. 24-010-0002, Boligområde ved Kragelundvej, Hunderup

Esbjerg Plan & Miljøudvalg vedtog den 08-01-2019 at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 24-010-0001 med tilhørende forslag til kommuneplanændring nr. 2018.24.

Den supplerende offentlig høring ændres lokalplan til nr. 24-010-0002 og kommuneplanændring nr. 2019.43

Høringsperiode er fra den 6. september 2019 til og med den 4. oktober 2019

Esbjerg Plan & Miljøudvalg vedtog den 08-01-2019 at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 24-010-0001 med tilhørende forslag til kommuneplanændring nr. 2018.24.

Den supplerende offentlig høring ændres lokalplan til nr. 24-010-0002 og kommuneplanændring nr. 2019.43

Oversigtskort over området

Forslagene har til formål

at               sikre områdets anvendelse til åben‐lav og tæt‐lav boligbebyggelse,

at               sikre rekreative grønne fællesarealer med mulighed for teknisk anlæg til håndtering af afvanding og overfladevand, regnvand, nødvendigt drift,

at               sikre området indpasset i landskabet og omgivende bebyggelse ved sammenhæng til omkringliggende 1)landskaber,

at               sikre grønne forløb i området med beplantning som græsområder samt beplantningsbælter,

at               sikre områdets udlagte veje og stier.

Ændringer af planlægningen

I delområde A kan opføres både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Boligbebyggelses grunde ændres i delområde A fra 1.000 m2 til 1.800 m2.

Miljøvurdering

Esbjerg Kommune har afgjort, at kommuneplanændringen og lokalplanforslaget ikke kræver udarbejdelse af en miljørapport i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter § 8 (lovbek. nr. 1225 af 25/10 2018).

Retsvirkninger

Planforslagene har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.                    

Her kan du se forslagene

Du kan få forslagene i Byggeservice, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Du kan også se forslagene her Kommuneplanændring og Lokalplan.

Din mulighed

Har du bemærkninger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget og kommuneplanændringen, skal de indsendes skriftligt til Esbjerg Byråd, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, eller pr. e-mail: plan@esbjergkommune.dk senest den 4. oktober 2019.