Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Høring om ny biblioteksstruktur

Bemærkninger til høringen skal sendes på mail til biblio@esbjergkommune.dk eller afleveres på Hovedbiblioteket, Nørregade 19, 6700 Esbjerg, att. administrationen.

Høringsperioden løber til og med 12. februar 2020.

Efter endt høring viderebehandles sagen på Kultur & Fritidsudvalgets møde, den 3. marts 2020.

Evt. spørgmål til sagen kan rettes til Bibliotekschef Annette Brøchner Lindgaard, 29335525/abl@esbjergkommune.dk eller Chef for Kultur & Pædagogik Ulla Visbech, 20485073/uvi@esbjergkommune.dk 

Hovedlinjerne for den nuværende Biblioteksstruktur, blev fastsat ved kommunesammenlægningen i 2007.

Siden har der, i forlængelse af en gennemgribende digitaliserings- og moderniseringsproces, været flere justeringer af strukturen.

Over årene er der sket en reduktion i den økonomiske ramme for Bibliotekerne i Esbjerg Kommune baseret på digitalisering og rationalisering af driften, herunder implementering af selvbetjent åbningstid på alle biblioteker.

Den digitale udvikling har medført en ændring i mønstrene for hvordan borgerne bruger biblioteket. Det betyder at det traditionelle, fysiske bibliotek ikke er borgerens eneste adgang til biblioteksservice.

Disse forhold, kalder samlet på en politisk stillingtagen til den fremtidige biblioteksstruktur i Esbjerg Kommune.

Nuværende struktur (fra 1.4.2020)

Esbjerg Kommunes nuværende biblioteksstruktur består af Hovedbiblioteket, lokalbibliotekerne i Ribe og Bramming og Bydelsbibliotekerne i Sædding, Kvaglund og Tjæreborg. Den lille bogbus samt biblioteksspots i landsbyerne.

Hovedbiblioteket har en ugentlig åbningstid på 82 timer pr. uge, hvoraf 56 timer er bemandet med faguddannet personale og 26 timer er bemandet med ikke faguddannet personale. Der er ingen helt selvbetjent åbningstid på Hovedbiblioteket.

Hovedbiblioteket tilbyder kulturelle og oplysende aktiviteter for børn og voksne.

Lokalbibliotekerne i Bramming og Ribe har betjent åbningstid i henholdsvis 26 og 32 timer om ugen og selvbetjent åbningstid i henholdsvis 72 og 73 timer om ugen.

Bibliotekerne i Bramming og Ribe tilbyder kulturelle og oplysende aktiviteter for børn og voksne.

Bydelsbibliotekerne i Sædding, Kvaglund og Tjæreborg drives i overvejende grad som selvbetjente biblioteker. Den betjente åbningstid er 15 timer om ugen i Sædding og Kvaglund og 13 timer om ugen i Tjæreborg og den selvbetjente åbningstid er 83 timer om ugen i Sædding, 31 i Kvaglund og 92 i Tjæreborg.

Biblioteksspots vil fra 1.4.2020 være at finde 15 steder rundt i hele kommunen.

Den lille bogbus betjener institutioner og lign. på bestilling.

Præsentation af model 1

Model 1

I model 1 præsenteres en struktur, hvor Esbjerg Kommune opnår lokal dækning baseret på tre basisbiblioteker og 15 spots fordelt i hele kommunen.

Model 1 omfatter følgende 2 niveauer
▪ Basisbiblioteker i Esbjerg, Ribe og Bramming
▪ Biblioteksspots fordelt 15 steder i kommunen

De senere års bogbusdrift har vist at borgerne i landsbyerne primært bruger bussen til afhentning af online-bestilte bøger. Gennem de decentrale spots udvides denne service, så de bestilte materialer kan afhentes, når borgeren har tid og mulighed, fremfor i den halve time om ugen, hvor bogbussen er i byen.

Præsentation af Model 2

Model 2

I model 2 præsenteres en struktur, hvor Esbjerg Kommune opnår en lokal dækning baseret på tre basisbiblioteker, tre minibiblioteker og 15 spots fordelt i hele kommunen.

Modellen omfatter en ændring af de nuværende Bydelsbiblioteker til Minibiblioteker, hvor udgifterne til lønninger og bygningsdrift (på længere sigt) reduceres.

Model 2 omfatter følgende tre niveauer:
▪ Basisbiblioteker i Esbjerg, Ribe og Bramming
▪ Minibiblioteker 3-5 steder i kommune (afhængigt af de økonomiske muligheder)
▪ Biblioteksspots fordelt 15 steder i kommunen

Placering af Minibibliotekerne

Placering af Minibibliotekerne afhænger af hvilke økonomiske muligheder, der opstår ved frigørelse af driftsmidler i forbindelse med omlægninger.

Meningen med at omdanne Bydelsbibliotekerne til Minibiblioteker er primært at skabe overensstemmelse mellem driftsudgifter og benyttelsesgrad. Det vurderes at de nuværende bygninger er for store og for personalekrævende i forhold til tilbud og besøgs-/udlånsaktivitet. Det er bibliotekets vurdering, at der kan opnås bedre kvalitet for brugerne ved at bruge pengene på biblioteksindhold dvs. bøger m.v. end på bygninger og lønninger.

På grund af forskellige bindinger, aftaler og ejerforhold, kræver overgangen til minibiblioteker at en række processer gennemføres og at løsninger falder på plads. Derfor er de nedenstående beregninger baseret på de nuværende driftsudgifter. Der vil således være tale om en målsætning eller hensigtserklæring.

Det betyder også, at det er uvist hvornår den samlede ressourcemæssige potentiale ved en omlægning kan udmøntes.

Det skal bemærkes, at selvbetjent åbningstid på Kvaglund Bibliotek begrænses af forskellige tidligere disciplinære udfordringer. Derfor vurderes det at en integration med Kvaglund Kirkes centerfunktioner eller lignende vil være god for lokalområdet.

Det skal desuden bemærkes, at ”Mødestedet” som ligger i de kommunalt ejede bibliotekslokaler i Sæddingcentret benyttes til mange formål af lokale foreninger m.v. Hvis Sædding Bibliotek nedlægges skal der tages stilling til hvilke alternativer, der kan tilbydes i området (Folkeoplysningsloven)

Endelig skal det bemærkes at Tjæreborg Skole og Folkebiblioteket siden 1.2.2019 har samarbejde omkring Tjæreborg Bibliotek, der nu fungerer som både folke- og skolebibliotek (PLC) i Folkebibliotekets lokaler. Hvis Tjæreborg Bibliotek nedlægges skal skolen reetablere sit PLC i skolens lokaler.

Aktivitetstal 2019

  Bramming Ribe Tjæreborg Kvaglund Sædding HB Ialt
Udlån 2019
fysiske bøger
* **
44.670 67.207 19.456 6.567 70.422 226.623 475.058
Besøgstal 2019 56.670 78.331 23.929 21.120 95.720 260.763 536.533

* November + december er estimerede

** Ekskl. E-bøger m.v.

Hvad kan et biblioteksspot?

Et stationært biblioteksspots kan placeres på skoler, i daginstitutioner, haller, lokalbutikker, sognehuse og lignende. Disse spots er selvbetjente og fungerer ved at borgerne kan afhente og aflevere bøger og andre materialer bestilt via bibliotekets hjemmeside www.esbjergbibliotek.dk eller www.bibliotek.dk. 
Der opstilles en udlånsautomat, en afleveringsboks og hylder til de bestilte bøger. 
Gennem de decentrale biblioteksspots kan bestilte materialer afhentes, når borgeren har tid og mulighed

Spotsenes placeres f.eks.:

 1. Darum
 2. Andrup
 3. Grimstrup
 4. Gørding
 5. Vejrup
 6. Vester Nebel
 7. Tarp-Bryndum
 8. Gredstedbro
 9. Egebæk-Hviding
 10. Guldager
 11. Roager
 12. Hjerting
 13. Vilslev
 14. Jernved
 15. Vester-Vedsted

  Alternativt*
 16. Sædding
 17. Kvaglund
 18. Tjæreborg
*) Ved valg af model 1 og der af følgende nedlæggelse af bydelsbibliotekerne i Sædding, Kvaglund og Tjæreborg skal der tages stilling til om der skal etableres biblioteksspots i stedet.
 

Hvad kan et basisbibliotek?

Medborgerzone med Kulturelle og oplysende aktiviteter, Mødefaciliteter, Møde-/værested, Udstillinger, Borgerservice, Rådgivningsfunktioner, offentlig information, Adgang til PC’ere og printfunktion, Aviser og Tidsskrifter
www.esbjergbibliotek.dk – Hjemmeside til onlinebestilling af bøger og adgang til digitale medier og licenser Herunder eReolen. Filmstriben.dk, RB-digital m.m.

Familiezone med Bøger og andre materialer til børn f.eks. pege-, billed- og børne bøger, film, musik, børnefagbøger.
Faguddannet bibliotekarvejledning vedr. børnelitteratur, læselyst, sprogudvikling osv.
Legetek, Oplevelsesfaciliteter og Læringsfaciliteter 
Festivaler, Kulturaktiviteter f.eks. børneteater, -film, -koncerter.

Uddannelseszonen med Digital og analog Faglitteratur til studier, opgaveskrivning, livslang læring osv. Adgang til licenser.
Faguddannet bibliotekarvejledning og undervisning vedr. informations- og litteratursøgning, kildekritik, statistik, dokumentation osv.
Livestreaming, foredrag m.m.
Studiefaciliteter
esbjergbibliotek.dk/e-materialer, Bibliotek.dk

Kulturzonen med Romaner, digte, film, musik, spil osv.
Faguddannet bibliotekarvejledning vedr. litteratur, film, musik osv. 
Foredrag, koncerter, festivaler, workshops, udstillinger.
eReolen.dk, Netlydbog.dk, Filmstriben.dk, Litteratursiden.dk

Hvad kan et Minibibliotek?

Et minibiblioteker er integreret i andre institutioner f.eks. skoler, museer, kultur- eller sognehuse. Disse vil kunne erstatte de nuværende bydelsbiblioteker og tilbyde følgende:
Samarbejde med skoler, institutioner, kirker, kulturhuse m.v.
En mindre bestand af bøger og andre materialer til børn f.eks. pege-, billed- og børne bøger, film, musik, børnefagbøger.
Begrænset adgang til faguddannet bibliotekarvejledning vedr. børnelitteratur, læselyst, sprogudvikling osv. 
Lærer- og skolebibliotekarvejledning vedr. læsning og sprogudvikling.
Adgang til det digitale bibliotek, begrænset adgang til borgerservice, begrænset mulighed for vejledning for voksne og afhentning af bestilte materialer og aflevering. 12 timers betjent åbningstid om ugen på alle minibiblioteker.
Et eksempel på hvordan et minibibliotek kan være, er i Tjæreborg, hvor Folkebibliotek og Skolebibliotek er lagt sammen.

Økonomi

Udgangspunktet for fremtidens biblioteksstruktur er det vedtagne budget for 2020 og frem.

Ved nedlæggelse af de tre bydelsbiblioteker i Sædding, Kvaglund og Tjæreborg, vil der fra 2021 kunne frigøres i alt 3.579.900 Kr. Nedlæggelse af de tre bydelsbiblioteker er betinget af, at de nuværende bygninger kan afhændes, hvilket er usikkert. Sonderinger viser dog, at der er forskellige muligheder, som der kan arbejdes videre med.

Ved en beslutning om nedlæggelse af de tre bydelsbiblioteker uden opnået salg af bygninger, vil reduktion af lønudgifterne medføre, at der kan frigøres 1.814.482 Kr.
Den reducerede lønudgift opnås ved at bibliotekerne lukker selvom bygningsdriften og dermed udgifterne hertil fortsætter.

Ved etablering af Minibiblioteker, som foreslået i model 2, i de tre nuværende bygninger i Sædding, Kvaglund og Tjæreborg vil det være muligt at frigøre i alt 619.200 kr. årligt i årene fremover. De frigjorte midler vil kunne anvendes til drift af et Minibibliotek et andet sted i kommunen.

Ved, på længere sigt, at etablere Minibiblioteker i alternative og billigere lokaler end de nuværende, skønnes det, at der, gennem reducerede husleje- og forbrugsudgifter m.v., kan frigøres midler til finansiering af yderligere et Minibibliotek.

Tidsplan for implementering

Marts 2020 Planlægning af proces vedr. salg/bygningstilpasning/flytninger iværksættes inden for rammerne

Januar 2021 Bydelsbibliotekerne lukker eller ændrer status til Minibiblioteker baseret på selvbetjening og betjent åbningstid i 12 timer om uger.

2020 - 2022 Bygningsudgifter i forbindelse med Minibibliotekerne reduceres i takt med at lokalerne optimeres gennem ombygning/flytning til andre lokaler (Bortfalder hvis model 1 vælges)

2023 - De frigjorte midler fra omdannelse af Bydelsbiblioteker til Minibiblioteker anvendes til yderligere optimering og kvalitetsudvikling eller til evt. nødvendige økonomitilpasninger (Bortfalder hvis model 1 vælges)

Konklusion

Den oprindelige idé med at evaluere strukturen og igangsætte en drøftelse var, gennem en ændret anvendelse af ressourcerne, at opnå et bedre bibliotekstilbud for de penge, der er til rådighed inden for de, til enhver tid, vedtagne budgetter.
Model 1 lever ikke op til disse forudsætninger idet den medfører en fuldstændig nedlæggelse af bibliotekerne i Sædding, Kvaglund og Tjæreborg.
Model 2 skaber mulighed for videreudvikling af bibliotekernes tilgængelige og differentierede tilbud inden for de økonomiske rammer – både i Sædding, Kvaglund og Tjæreborg og andre steder i kommunen.

Fra Bydelsbiblioteker til Minibiblioteker
Ved at erstatte Bydelsbibliotekerne med Minibiblioteker bevares den nuværende mulighed for at benytte den selvbetjente åbningstid til at afhente, låne og aflevere bøger bestilt via bibliotekets hjemmeside. Samtidig opretholdes muligheden for at bevare bibliotekerne som mødesteder, hvor den enkelte kan anvende pc’er og evt. få hjælp til borgerservice samt lade sig inspirere af en mindre bogsamling på stedet.
Desuden bevares muligheden for, i samarbejde med andre institutioner og aktører, at sikre et lokalt formidlingstilbud til børn og unge. Det betyder bl.a. at samarbejdet med Tjæreborg Skole kan fortsætte og at andre partnerskaber med f.eks. kirker og museer kan udvikles i fremtiden.

Det digitale bibliotek
Som på alle andre områder medfører de digitale muligheder ændret adfærd og ændrede vaner. Det digitale bibliotek, det vil sige biblioteket på nettet, er en kendsgerning. Flere og flere betjener sig selv med download af e-bøger, e-lydbøger, opslagsværker og meget andet via det digitale folkebibliotek. Benyttelsen af det digitale bibliotek stiger med mange procent år for år. Det er stadig gratis at bruge biblioteket og biblioteket opfylder stadig de samme lovbestemte forpligtelser vedr. fri og lige adgang til alle danske og udenlandske skøn- og faglitterære bøger, film, musikoptagelser og så videre.

Det betyder at de fysiske biblioteker har fået en anden rolle end tidligere. Flere og flere downloader og går straks i gang eller bestiller via hjemmesider og afhenter på biblioteket. Samtidig kommer der fortsat lige så mange eller flere mennesker på biblioteket som tidligere. De kommer for at lave mange forskellige ting f.eks. studere, diskutere, lytte, opleve, læse, lege og lære.
Undersøgelser viser at de fleste biblioteksbrugere fortsat gerne vil have hjælp fra bibliotekaren når det gælder informations- og litteratursøgning. De fleste mener at kombinationen af betjent og selvbetjent er den bedste biblioteksservice.