Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Mølledammen i Ribe

I uge 24 og 27 vil der blive skåret grøde i Mølledammen. Det sker i et begrænset område, og vi holder nøje øje med, om livet i dammen påvirkes negativt.

I området mellem jernbanebroen og Dagmargadebroen fjernes nogle af de vandplanter, som vokser over vandspejlet. Det skal fremhæve Mølledammens kvaliteter, som et flot vandområde tæt på byen. Mølledammen fylder et areal svarende til 15.800 m2 og der skæres planter væk i et område svarende til 3600 m2.

Vandplanterne skæres 10 cm over bunden og metoden vil enten være en beskæringsbåd eller også vil folk på en platform manuelt beskære grøden.

Lampretter beskyttes

Der bliver holdt godt øje med lampretlarver før, under og efter, at vandplanterne er skåret væk.

Hvis du kommer forbi, vil du kunne se, hvad vi gør for at sikre, at lampretten ikke lider skade. Bunden af Mølledammen undersøges, så vi ved, hvor mange lampretlarver der lever på stedet før og efter grødeskæringen. Under grødeskæringen sættes der et net op nedstrøms Mølledammen. Nettet skal fange lampretlarver i vandfasen, hvis de driver med strømmen væk fra Mølledammen.

Fremtidig beskæring af Mølledammen

Forløber alt efter planen med beskæringerne i uge 24 og 27, skærer vi også grøde i uge 30 og 33. Resultaterne skal efterfølgende drøftes med Miljøstyrelsen. Måske kan grødeskæringen udvides, uden der er behov for, at der skal sættes kompenserende foranstaltninger i værk.

Bunden oprenses

Et andet tiltag er at genoptage driften af skånsomme oprensninger af bunden i Mølledammen. På den måde forhindres mere materiale i at bundfældes, hvilket hæver dammens bund mod vandspejlet.

Økonomi

Udgifterne til grødeskæringen og ikke mindst undersøgelserne for at sikre, at lampretlarverne ikke tager skade afholdes af Esbjerg Kommune.
Vi håber at staten i forbindelse med den kommende vandområdeplan 2022-27 kan finde penge til at løse  problemet med fiskepassage nedstrøms Mølledammen.

Mølledammen som naturområde

Mølledammen er udpeget som en del af Natura 2000-området Vadehavet med Ribe Å, Tved Å  og Varde Å. Natura 2000 er et netværk af internationale naturbeskyttelsesområder i EU. Udpegningen er sket ud fra et ønske om at beskytte bl.a. havlampret, flodlampret, snæbel samt værdifulde vandplanter.

Om Mølledammen kan pilles ud af udpegningen, skal nu undersøges nærmere i en dialog med Miljøstyrelsen.