Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Trivsel, læring og udvikling

Vi arbejder på at fremme børns trivsel, læring og udvikling. Derfor samarbejder vi tæt med dagtilbud og forældre, og vi følger systematisk det enkeltes barns trivsel.

Leg og nysgerrighed er et naturligt udgangspunkt for børnenes læring, og vi arbejder målrettet med at skabe plads til udfoldelse og fordybelse i et læringsmiljø der tilgodeser den enkelte.

Alle børn skal opleve et fællesskab, hvor de får mulighed for at være aktivt deltagende og får et højt læringsmæssigt udbytte.

Trygge overgange for børnene

Når et barn i sin dagligdag oplever skift fra kendte til ukendte rammer, er det vigtigt for barnets trivsel og udvikling at skabe sammenhæng i overgangen.

Derfor har vi faste procedurer for disse typer overgange:

 • Skift fra dagpleje til daginstitution
 • Skift fra en daginstitution til en anden
 • Skift fra daginstitution til skole

Vi inddrager altid forældrene i processen omkring overlevering.

Hvis du vil vide mere om samarbejdet og overgangene, så kontakt endelig den pædagogiske leder, der hvor dit barn er indmeldt. 

Sprogvurdering

Vi vurderer dit barns sprog, når det er omkring 3 år, og indtil det starter i skole, hvis vi har grund til at tro, at der er brug for mere sprogstimulering.

På den måde sikrer vi, at dit barn får den nødvendige støtte til at udvikle sit sprog.

Tidlig opsporing og indsats

Årlig vurdering

Mindst én gang om året laver vi en vurdering af dit barns trivsel, udvikling og læring. Det gør vi, så vi kan handle i tide, hvis dit barn har brug for støtte. Vi kalder det tidlig opsporing og indsats.

Tidlig og forebyggende indsats

TVÆRS - en særlig indsats for børn der ikke trives

For at sikre en lokal, tidlig og forebyggende indsats over for børn og unge, der mistrives, har vi en særlig TVÆRS-struktur. På den måde sikrer vi:

 • En koordineret indsats på tværs af forskellige faggrupper
 • Tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i gældende lovgivning, politikker og nyeste viden på området
 • Tydelig ansvarsfordeling og koordinering af det tværfaglige samarbejde

Integrationsindsatsen i Dagtilbud

Støtte til tosprogede børn

Hjælp til kommunens medarbejdere

Integrationsindsatsen er et tilbud om vejledning og sparring til pædagogiske ledere, medarbejdere og evt. forældre, der arbejder på at inkludere alle børn med anden etnisk baggrund end dansk.

Integrationsindsatsen har fokus på at optimere medarbejdernes kompetencer inden for pædagogik, integration og sprogstimulering  i forbindelse med integrationsopgaven.

Der er mulighed for vejledning og sparring på møder eller i forbindelse med besøg på dagtilbuddet. 

Ring til 76 16 16 16 og bed om lederen af integrationsindsatsen, hvis du vil vide mere. 

Frokostordning

Frokostordning

Nogle institutioner har en forældrebetalt frokostordning. Hvis ordningen ikke er fravalgt i institutionen omfatter den samtlige børn. I nogle aldersintegrerede institutioner er der frokostordning for vuggestuebørnene, mens børnehavebørnene har madpakke med. 

Pædagogiske læreplaner

Alle dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan, der beskriver det pædagogiske læringsmiljø. Kombinationen af leg, planlagte og spontane aktiviteter og de daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære og udvikle sig.

Dette er læreplanens temaer:

 • Alsidig personlige udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Ekstra tildeling af ressourcer

Ressourcer til børn med særlige behov

Vi ønsker at sikre, at alle børn får mulighed for at deltage i de almene daginstitutioners fællesskaber og i nærmiljøet.

Derfor er der en særlig mulighed for at få tildelt ressourcer til tiltag for enkelte børn eller grupper af børn. Vi foretager en individuel vurdering.