Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Støtte til børn med behov for særlige indsatser

Efter en individuel vurdering kan vi tilrettelægge forløb for enkelte børn eller grupper af børn med særlige behov. Vores mål er, at børnene får de bedste muligheder for at deltage i fællesskabet i deres dagtilbud.

For børnenes skyld prioriterer vi den tidlige og forebyggende indsats.

Alle vores indsatser og forløb tilrettelægges i tæt samarbejde med forældre og relevante voksne omkring barnet. Vi ønsker at styrke barnet i at kunne indgå i fællesskabet, uanset hvilke behov barnet har.

Den særlige indsats og vores planlagte forløb justeres løbende ud fra en faglig og individuel vurdering af behov og effekt.

Støtte og rådgivning til børn, unge og deres familier

Alle kan få rådgivning

Alle børn og unge fra 0-18 år og deres forældre kan få råd og vejledning om, hvilken støtte de kan få inden for fx undervisning, træning og psykologhjælp. 

Specialbørnehaven Kornvangen

Specialbørnehaven Kornvangen giver råd og vejledning til forældre med hjemmeboende børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne, der ikke er optaget i et særligt dagtilbud. Børn på Kornvangen, benytter faciliteterne i Snoezelhuset.

Ressourcepædagoger

Dagplejere kan få støtte

Ressourcepædagogerne er et tilbud som dagtilbuddene kan gøre brug af for at hjælpe børn med fysiske eller psykiske eller læringsudfordringer.

Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn

Særligt for 1-årige børn i udsatte boligområder,

Obligatoriske læringstilbud

Hvis 1-årige børn i udsatte boligområder ikke er optaget i en daginstitution eller den kommunale dagpleje, bliver de indskrevet til et særligt pasningstilbud i Vognsbøl Børnehus. 

Integrationsindsatsen i Dagtilbud

Støtte til tosprogede børn

Hjælp til kommunens medarbejdere

Integrationsindsatsen er et tilbud om vejledning og sparring til pædagogiske ledere, medarbejdere og evt. forældre, der arbejder på at inkludere alle børn med anden etnisk baggrund end dansk.

Integrationsindsatsen har fokus på at optimere medarbejdernes kompetencer inden for pædagogik, integration og sprogstimulering  i forbindelse med integrationsopgaven.

Der er mulighed for vejledning og sparring på møder eller i forbindelse med besøg på dagtilbuddet. 

Ring til 76 16 16 16 og bed om lederen af integrationsindsatsen, hvis du vil vide mere. 

Ekstra tildeling af ressourcer

Ressourcer til børn med særlige behov

Vi ønsker at sikre, at alle børn får mulighed for at deltage i de almene daginstitutioners fællesskaber og i nærmiljøet.

Derfor er der en særlig mulighed for at få tildelt ressourcer til tiltag for enkelte børn eller grupper af børn. Vi foretager en individuel vurdering.